ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948 i Nr 217, poz. 2133) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) w pkt 1 wyrazy „307 583 zł” zastępuje się wyrazami „321 732 zł”,

b) w pkt 2 wyrazy „123 139 zł” zastępuje się wyrazami „128 803 zł”,

c) w pkt 3 wyrazy „123 070 zł” zastępuje się wyrazami „128 731 zł”,

d) w pkt 4 wyrazy „2 057 zł” i „1 006 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „2 152 zł” i „1 052 zł”,

e) w pkt 5 wyrazy „41 043 zł” i „208 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „42 931 zł” i „218 zł”,

f) w pkt 6 wyrazy „41 360 zł” i „207 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „43 263 zł” i „217 zł”,

g) w pkt 7 wyrazy „1 006 zł” zastępuje się wyrazami „1 052 zł”;

2) w § 14:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 wyrazy „1 537 zł” zastępuje się wyrazami „1 608 zł”.

– w pkt 2 wyrazy „1 433 zł” zastępuje się wyrazami „1 499 zł”,

– w pkt 3 wyrazy „1 237 zł” zastępuje się wyrazami „1 294 zł”,

– w pkt 4 wyrazy „1 006 zł” zastępuje się wyrazami „1 052 zł”,

– w pkt 5 wyrazy „404 zł” zastępuje się wyrazami „423 zł”,

– w pkt 6 wyrazy „1 006 zł” zastępuje się wyrazami „1 052 zł”,

– w pkt 7 wyrazy „2 057 zł” zastępuje się wyrazami „2 152 zł”,

b) w ust. 2 wyrazy „208 zł” zastępuje się wyrazami „218 zł”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).