ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

Na podstawie art. 1d ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące izby celne i urzędy celne:

1) Izba Celna w Białej Podlaskiej obejmująca:

a) Urząd Celny w Białej Podlaskiej,

b) Urząd Celny w Lublinie,

c) Urząd Celny w Zamościu;

2) Izba Celna w Białymstoku obejmująca:

a) Urząd Celny w Białymstoku,

b) Urząd Celny w Łomży,

c) Urząd Celny w Suwałkach;

3) Izba Celna w Gdyni obejmująca:

a) Urząd Celny w Gdyni,

b) Urząd Celny w Gdańsku,

c) Urząd Celny w Słupsku;

4) Izba Celna w Katowicach obejmująca:

a) Urząd Celny w Katowicach,

b) Urząd Celny w Rybniku,

c) Urząd Celny w Częstochowie,

d) (uchylono),

e) Urząd Celny w Bielsku-Białej;

4a) Izba Celna w Kielcach obejmująca:

a) Urząd Celny w Kielcach;

5) Izba Celna w Krakowie obejmująca:

a) Urząd Celny w Krakowie,

b) Urząd Celny w Nowym Targu,

c) Urząd Celny w Nowym Sączu,

d) (uchylony).

6) Izba Celna w Łodzi obejmująca:

a) Urząd Celny I w Łodzi,

b) Urząd Celny II w Łodzi,

c) Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim;

7) Izba Celna w Olsztynie obejmująca:

a) Urząd Celny w Olsztynie,

b) Urząd Celny w Elblągu;

8) Izba Celna w Opolu obejmująca:

a) Urząd Celny w Opolu,

b) (uchylono);

9) Izba Celna w Poznaniu obejmująca:

a) Urząd Celny w Poznaniu,

b) Urząd Celny w Pile,

c) Urząd Celny w Lesznie,

d) Urząd Celny w Kaliszu;

10) Izba Celna w Przemyślu obejmująca:

a) Urząd Celny w Przemyślu,

b) Urząd Celny w Rzeszowie,

c) (uchylono),

d) Urząd Celny w Krośnie;

11) Izba Celna w Rzepinie obejmująca:

a) Urząd Celny w Zielonej Górze,

b) Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim,

c) (uchylono);

12) Izba Celna w Szczecinie obejmująca:

a) Urząd Celny w Szczecinie,

b) Urząd Celny w Koszalinie;

13) Izba Celna w Toruniu obejmująca:

a) Urząd Celny w Bydgoszczy,

b) Urząd Celny w Toruniu;

14) Izba Celna w Warszawie obejmująca:

a) Urząd Celny I w Warszawie,

b) Urząd Celny II w Warszawie,

c) Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie,

d) Urząd Celny w Radomiu,

e) Urząd Celny w Pruszkowie,

f) Urząd Celny w Siedlcach,

g) Urząd Celny w Ciechanowie;

15) Izba Celna we Wrocławiu obejmująca:

a) Urząd Celny we Wrocławiu,

b) Urząd Celny w Legnicy,

c) (uchylono),

d) Urząd Celny w Wałbrzychu.

§ 2. 1. Siedzibami izb celnych i urzędów celnych, wymienionych w § 1, są miejscowości określone w ich nazwach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Siedzibą Urzędu Celnego, o którym mowa w § 1 pkt 11 lit. a, jest Olszyna.

§ 3. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 82, poz. 747), które utraci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623).