ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 204, poz. 1506, z 2008 r. Nr 183, poz. 1134 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 7:

a) w lit. a dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„— „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,”,

b) w lit. c dodaje się tiret trzecie i czwarte w brzmieniu:

„— „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,

— „Odnowa i rozwój wsi”,”;

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W odniesieniu do pomocy finansowej, określonej w § 2 pkt 7 lit. a tiret szóste oraz lit. c tiret trzecie i czwarte, akredytacji udziela się od dnia 22 czerwca 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).