ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 96, poz. 812 i Nr 103, poz. 863) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 5;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).