ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 211, poz. 1633 oraz z 2010 r. Nr 188, poz. 1263) w § 1 część „18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” otrzymuje brzmienie:

„18. Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z tym że przepisy § 1 rozporządzenia mają zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291, poz. 1707.