ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

Na podstawie art. 103 ust. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w:

1) art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą” — dla urządzeń jądrowych, o których mowa w art. 103 ust. 7 pkt 1 ustawy,

2) art. 103 ust. 2 ustawy — w przypadku transportu, o którym mowa w art. 103 ust. 7 pkt 2 ustawy

— zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”.

§ 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

1) dla reaktora badawczego oraz dla urządzenia jądrowego, w którym jest przechowywany lub składowany materiał jądrowy pochodzący z reaktora badawczego,

2) w przypadku transportu materiału jądrowego pochodzącego z urządzeń jądrowych, o których mowa w pkt 1

— w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 400 000 SDR.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.

3) Niniejsze rozporządzanie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe (Dz. U. Nr 94, poz. 909), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 766).