ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wymogów kapitałowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna, zwane dalej „towarzystwem”, jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, o wyrażoną w złotych równowartość:

1) 50 000 euro – w przypadku doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

2) 100 000 euro – w przypadku zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

3) 100 000 euro – w przypadku jednoczesnego wykonywania działalności, o której mowa w pkt 1 i 2

– nie później niż w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie danego rodzaju działalności.

2. Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Suma:

1) kapitału zakładowego – w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną,

2) niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

3) zysku netto w trakcie zatwierdzania – o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego,

4) kapitału rezerwowego, pomniejszona o niepokrytą stratę z lat ubiegłych

– nie może być, w żadnym dniu prowadzenia działalności przez towarzystwo, niższa niż wysokość kapitału początkowego określona na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).