ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dowództwie sojuszniczym – należy przez to rozumieć dowództwo sojusznicze, zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746);”;

2) w § 4:

a) ust. 1–7 otrzymują brzmienie:

„1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji towarów przez podmioty eksportujące lub dostarczające do innego państwa członkowskiego te towary.

2. Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że udział wydatków związanych z nabyciem energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, w kosztach stanowiących koszty uzyskania przychodów przekracza 18% w miesiącu rozliczeniowym.

3. Zwolnienie jest realizowane przez zwrot kwoty akcyzy od nabytej ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przekraczającej 18% – w proporcji odpowiadającej w miesiącu rozliczeniowym udziałowi przychodów ze sprzedaży towarów na eksport lub dostarczonych do innego państwa członkowskiego w przychodach ogółem.

4. Jeżeli akcyza związana z nabyciem energii została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje, gdy o kwotę zwrotu akcyzy zostaną zmniejszone te koszty. Przychody i koszty ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

5. Kwotę akcyzy podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 3, oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:

KO – oznacza zwolnioną kwotę akcyzy od energii elektrycznej, przysługującą podatnikowi w danym miesiącu,

CA – oznacza kwotę akcyzy od nabytej energii elektrycznej, wykorzystywanej do produkcji towarów przez podmioty eksportujące lub dostarczające do innego państwa członkowskiego te towary lub część tych towarów, w miesiącu rozliczeniowym, obliczoną jako iloczyn ilości nabytej energii i stawki 0,02 zł/kWh,

UE – oznacza udział przychodów ze sprzedaży towarów na eksport lub dostarczonych do innego państwa członkowskiego do przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym.


6. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1. Wniosek jest składany za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:

1) określenie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, w miesiącu rozliczeniowym;

2) określenie przychodów z tytułu eksportu towarów lub dostawy wewnątrzwspólnotowej w miesiącu rozliczeniowym;

3) określenie przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym;

4) kwotę akcyzy wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 5;

5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku.”,

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. W przypadku określonym w ust. 12 właściwy organ podatkowy wydaje decyzję zmieniającą decyzję, o której mowa w ust. 10.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmioty zamawiające, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dołączą do umowy zawartej ze sprzedawcą, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia złożonego sprzedawcy, oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia;

2) podmiot prowadzący skład podatkowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. a, prowadzą ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania lub przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

4) podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający wyroby akcyzowe zharmonizowane od Agencji Rezerw Materiałowych, w przypadku sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, złoży oświadczenie Agencji Rezerw Materiałowych, że nabywane wyroby akcyzowe zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia.”;

4) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) sprzedaż olejów smarowych:

a) w części odpowiadającej 40% stawki podatku akcyzowego dla tych wyrobów, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., w przypadku ich wytworzenia z udziałem minimum 10% baz olejowych rafinowanych wodorem, uzyskanych z regeneracji olejów odpadowych – przepracowanych;

b) w części odpowiadającej 25% stawki podatku akcyzowego dla tych wyrobów, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., w przypadku ich wytworzenia z udziałem minimum 10% baz olejowych rafinowanych wodorem, uzyskanych z regeneracji olejów odpadowych – przepracowanych.”,

b) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

„2d. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów oznaczonych kodem CN 2710 19 83–2710 19 93, dokonywane przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w ust. 2b, jeżeli:

1) uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży oświadczenie naczelnikowi urzędu celnego, że nabyte wyroby zostaną zużyte lub odsprzedane do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

2) uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;

3) uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

4) uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, złoży zabezpieczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, które będzie zwolnione w momencie zużycia wyrobów przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w ust. 2b pkt 1, do celów, o których mowa w ust. 1 pkt 5.”;

5) w § 15 w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadają status prowadzącego skład podatkowy lub korzystają ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umów prawa cywilnego.”;

6) w § 16 w ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadają status prowadzącego skład podatkowy lub korzystają ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umów prawa cywilnego.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż:

1) produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa jest dostarczana wyłącznie transportem kolejowym lub samochodowym:

a) w części odpowiadającej kwocie 96,00 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., dostarczonej tym transportem, pod warunkiem wykorzystania tych produktów do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia podatkowego,

b) w części odpowiadającej kwocie 60,00 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., dostarczonej tym transportem, pod warunkiem wykorzystania tych produktów do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia podatkowego;

2) olejów napędowych wytwarzanych z udziałem minimum 10% komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw:

a) w części odpowiadającej kwocie 240,00 zł od każdego 1 000 l tych paliw, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe,

b) w części odpowiadającej kwocie 150,00 zł od każdego 1 000 l tych paliw, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe;

3) benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych wytworzonych z udziałem minimum 5% komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instalacjach do katalitycznego przerobu tych tworzyw:

a) w części odpowiadającej kwocie 144,00 zł od każdego 1 000 l tych paliw, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe,

b) w części odpowiadającej kwocie 90,00 zł od każdego 1 000 l tych paliw, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2; zwolnienie dotyczy podmiotów przerabiających ropę naftową oraz produkujących paliwa silnikowe;

4) benzyn nieetylizowanych z udziałem jako komponentu zeoformatu w ilości nie mniejszej niż 30% w gotowym produkcie, wytwarzanego w kraju przy zastosowaniu specjalistycznej instalacji zeoformingu:

a) w części odpowiadającej 8% stawki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowanych, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w pkt 2 i 3 i § 12 ust. 1 pkt 2,

b) w części odpowiadającej 5% stawki podatku akcyzowego dla benzyn nieetylizowanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem niestosowania zwolnień, o których mowa w pkt 2 i 3 i § 12 ust. 1 pkt 2.”;

8) w § 18 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do organów wojskowych.”;

9) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż alkoholu etylowego, pozostającego jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, pod warunkiem że alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie podatkowym.”;

10) w § 22b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych nabywanych przez osoby podróżujące do państw trzecich, w sklepach usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych lub portach morskich zlokalizowanych na przejściach granicznych.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer biletu lub numer karty pokładowej nabywcy;”;

11) § 22c otrzymuje brzmienie:

„§ 22c 1. Zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe – alkohol etylowy i produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności nie większej niż 50 ml, wina i napoje fermentowane w opakowaniach nie większych niż 1 I, piwo w opakowaniach nie większych niż 0,5 I i wyroby tytoniowe – papierosy w opakowaniach zawierających nie więcej niż 30 sztuk, tytoń do palenia w opakowaniach nie większych niż 40 g, dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju lub, w przypadku importowanych wyrobów, dostarczane z wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego na pokłady samolotów, statków oraz promów morskich pod warunkiem, że są rozdawane lub sprzedawane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) nabywca złoży sprzedawcy oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;

2) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, a opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte podczas rozdawania lub sprzedaży.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma również zastosowanie do importowanych wyrobów dopuszczonych do obrotu z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.”;

12) w § 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na terytorium kraju na pobyt stały lub powracających z czasowego pobytu z terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”;

13) w § 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na terytorium kraju z terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”;

14) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Zwalnia się od akcyzy przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium państwa trzeciego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie trzecim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4) osoba ta przebywała poza terytorium Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;

5) samochód nie zostanie sprzedany, wynajęty, wypożyczony lub odstąpiony przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów używanych przez te podmioty w państwach, z których powracają.

3. Samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.”;

15) w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r.), zgodnie z którymi do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny być dołączone: administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego, zweryfikowane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 świadectwa zwolnienia.”;

16) w § 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez uprawnione przedstawicielstwo Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wykaz wyrobów akcyzowych, nabytych na cele służbowe przez uprawniony podmiot, potwierdzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

2) listę członków personelu uprawnionego podmiotu, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zwrotu, potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;”;

17) w § 36:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.

3. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca wniosek wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w § 35 ust. 3, przedstawicielstwu, w celu ich wyjaśnienia, informując jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Po dokonaniu zwrotu akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.”;

18) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienia od akcyzy dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz dla Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członków jej personelu oraz dowództw sojuszniczych i członków ich personelu”;

19) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Świadectwo zwolnienia, o którym mowa w § 38 ust. 7, weryfikuje Minister Obrony Narodowej, który wypełnia pola 2 i 6 tego świadectwa.”;

20) w § 50c dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa w ust. 1, dokonywanej pomiędzy dniem 1 maja 2004 r. a dniem 20 sierpnia 2004 r.”;

21) po § 51b dodaje się § 51c w brzmieniu:

„§ 51c. 1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż alkoholu etylowego, wyprodukowanego przed dniem 1 maja 2004 r. w gorzelniach rolniczych, które nie uzyskały statusu składu podatkowego, dokonaną przez osoby, które prowadziły te gorzelnie, lub ich następców prawnych.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia określonego w ust. 1 jest przeznaczenie alkoholu etylowego do dalszego przerobu w składzie podatkowym.”.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2, składane za okresy sprzed dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

2. W przypadku posiadania w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 11, w innych opakowaniach niż określone w tym przepisie, stosuje się dotychczasowe przepisy, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 21, obowiązuje w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i dotyczy alkoholu etylowego niesprzedanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).