ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

Na podstawie art. 98 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa cechy długoterminowych transakcji maklerskimi instrumentami finansowymi, które mogą być dokonywane przez dom maklerski bez obowiązku posiadania kapitału założycielskiego w wysokości określonej w art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) operacjach — rozumie się przez to podejmowane przez dom maklerski czynności faktyczne lub prawne, w wyniku których powstają pozycje bilansowe lub pozabilansowe, dotyczące:

a) danego instrumentu bazowego, z których wynika powstanie składnika aktywów lub pasywów bilansu domu maklerskiego,

b) instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c lub d ustawy, których wynikiem jest powstanie pozycji pozabilansowych.

§ 3. 1. Dom maklerski może, bez konieczności posiadania kapitału założycielskiego w wysokości określonej w art. 98 ust. 5 ustawy, dokonywać operacji będących długoterminowymi transakcjami maklerskimi instrumentami finansowymi, które posiadają następujące cechy:

1) zostały zawarte we własnym imieniu i na własny rachunek domu maklerskiego;

2) zostały zaliczone do portfela niehandlowego domu maklerskiego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) nie przekraczają limitów koncentracji zaangażowania lub dużych zaangażowań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) zostały określone w strategii długoterminowej polityki inwestycyjnej domu maklerskiego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;

5) zostały zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności lub do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, określonych:

a) w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) lub

b) zgodnie ze standardami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy określonej w lit. a;

6) ich dokonanie nie zagraża krótkoterminowej płynności domu maklerskiego;

7) ryzyko związane z utrzymaniem pozycji powstałej w wyniku danej operacji jest niskie.

2. Dom maklerski może, bez konieczności posiadania kapitału założycielskiego w wysokości określonej w art. 98 ust. 5 ustawy, dokonywać operacji będących długoterminowymi transakcjami maklerskimi instrumentami finansowymi, w przypadku gdy:

1) nabycie maklerskich instrumentów finansowych nastąpiło w związku z obowiązkowym uczestnictwem w instytucjach pośrednictwa finansowego, w tym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, spółce prowadzącej giełdę lub spółce prowadzącej rynek pozagietdowy;

2) operacje dotyczące maklerskich instrumentów finansowych zostały zaliczone do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych służących do zrównoważenia zmiany wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych dla zabezpieczanej pozycji domu maklerskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 i Nr 184, poz. 1539.