ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne 2)

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31, 32 i 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 w przypadku obejmowania towarów procedurą tranzytu;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 8, 14, 15a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54 w przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego typu A, B, C, E i F oraz wprowadzania towarów do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli – kody 71 i 78 w wykazie kodów procedur;”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 3, należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wywóz towarów. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub procedurą wywozu czasopism i książek można dokonać na dokumencie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 5. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych, prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.”;

4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Zgłoszenia celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów niewspólnotowych, nabytych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym przez podróżnych udających się do pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, są dokonywane przez operatora, o którym mowa w art. 799 lit. c Rozporządzenia Wykonawczego, na dokumencie SAD w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towarów. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.

2. W przypadku zgłaszania przez operatora do procedury wywozu towarów wspólnotowych nabytych na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego przez podróżnych opuszczających obszar celny Wspólnoty, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojazdy służbowe będące w dyspozycji sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i innych państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelu cywilnego wprowadzane na czas określony na obszar celny Wspólnoty lub powrotnie wywożone poza ten obszar powinny zostać zgłoszone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

6) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub wywozu towarów przesyłanych transportem przesyłowym należy dokonać na dokumencie SAD, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Przepis art. 227 ust. 3 lit. b Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio w zakresie terminu na uiszczenie należności wynikających ze zgłoszenia celnego.”;

7) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. 1. Z uwzględnieniem § 30, do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych, które mają zostać wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty przez urząd celny wyprowadzenia znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy dołączyć oryginał karty kontrolnej T5 i trzy kopie tej karty lub zestaw, zwany dalej „zestawem T5”, składający się z oryginału karty kontrolnej T5 oraz kart T5 bis albo list towarowych T5 i trzy kopie tego zestawu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do towarów:

1) w przypadku których wymagane jest posiadanie pozwolenia na wywóz zgodnie z Załącznikiem nr III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 152 z 24.06.2000), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 636/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. dostosowującym rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 100 z 6.4.2004), lub

2) co do których składany jest wniosek o refundację wywozową.

3. Kartę kontrolną T5, karty T5 bis oraz listy towarowe T5 należy sporządzić na formularzu zgodnym z wzorami określonymi w załącznikach nr 63–65 do Rozporządzenia Wykonawczego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, kartę kontrolną T5, karty T5 bis oraz listy towarowe T5 wypełnia się i stosuje zgodnie z instrukcją określoną w załączniku nr 66 do Rozporządzenia Wykonawczego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w polu 100 karty kontrolnej lub zestawu T5 umieszcza się zapis „BEZ REFUNDACJI”.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w polu 100 karty kontrolnej lub zestawu T5 umieszcza się zapis „REFUNDACJA” oraz numer wniosku o refundację.”;

8) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz celny urzędu celnego wywozu po przyjęciu zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych dokonuje wpisów przewidzianych przepisami wspólnotowymi na karcie kontrolnej T5 i kopiach tej karty lub na zestawie T5 i jego kopiach. W polu A funkcjonariusz celny umieszcza datę wystawienia karty kontrolnej T5, która jest jednocześnie datą przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu, a w polu B umieszcza następujący wpis: „Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Celnej, ul. Świętokrzyska 12, 00–916 Warszawa, POLAND”.”;

9) § 46 i 47 otrzymują brzmienie:

„§ 46. W przypadku gdy zgłoszenie celne o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, jest dokonywane w urzędzie celnym wywozu będącym jednocześnie urzędem celnym wyprowadzenia i towary są bezpośrednio wywożone poza obszar celny Wspólnoty, karty kontrolnej T5 lub zestawu składającego się z oryginału karty kontrolnej T5 oraz kart T5 bis albo list towarowych T5 nie dołącza się do zgłoszenia celnego.

§ 47. W przypadku stosowania procedury, o której mowa w art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 102 z 17.04.1999), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 671/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/1999 z tytułu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 105 z 14.4.2004), zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych należy dokonać na dokumencie SAD, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Do zgłoszenia celnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 30, oraz świadectwa dostaw.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.