ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2013

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212), zwanej dalej „ustawą”, w następujących częściach budżetu państwa:

1)   24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — o kwotę 797 560 zł;

2)   30 — Oświata i wychowanie — o kwotę 4 756 534 zł;

3)   46 — Zdrowie — o kwotę 1 800 000 zł.

2. Szczegółowy wykaz zwiększeń wielkości wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w ust. 1, oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o kwotę 2 800 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią pozostałe koszty funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o kwotę 1 297 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody zrealizowane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody zrealizowane w roku 2013 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawartym w ustawie.

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy plan finansowy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o kwotę 44 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 5. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planu finansowego Polskiej Akademii Nauk o kwotę 649 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty zakupu towarów i usług finansowane z przychodów uzyskanych z tytułu realizacji projektów badawczych.

§ 6. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 18 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty wynagrodzeń osobowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 7. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planów finansowych państwowych instytucji kultury wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1)   Biblioteka Narodowa w Warszawie — o kwotę 500 000 zł;

2)   Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku — o kwotę 11 000 zł;

3)   Muzeum Narodowe w Warszawie — o kwotę 524 791 zł;

4)   Muzeum Narodowe w Krakowie — o kwotę 308 000 zł;

5)   Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie — o kwotę 92 000 zł;

6)   Muzeum Historii Polski w Warszawie — o kwotę 150 000 zł;

7)   Muzeum Pałac w Wilanowie — o kwotę 158 100 zł;

8)   Zamek Królewski w Warszawie — Pomnik Historii i Kultury Narodowej — o kwotę 759 660 zł;

9)   Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie — o kwotę 79 000 zł;

10)  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach — o kwotę 498 000 zł;

11)  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie — o kwotę 363 508 zł;

12)  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach — o kwotę 246 000 zł;

13)  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie — o kwotę 364 000 zł;

14)  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach — o kwotę 51 000 zł;

15)  Filmoteka Narodowa w Warszawie — o kwotę 185 000 zł;

16)  Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie — o kwotę 633 000 zł;

17)  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku — o kwotę 107 957 zł;

18)  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie — o kwotę 444 200 zł;

19)  Narodowe Centrum Kultury w Warszawie — o kwotę 2 650 000 zł;

20)  Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie — 518 400 zł;

21)  Filharmonia Narodowa w Warszawie — 587 186 zł;

22)  Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie — 80 000 zł;

23)  Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie — 211 000 zł;

24)  Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie — 50 000 zł;

25)  Instytut Książki w Krakowie — 177 500 zł;

26)  Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie — 220 000 zł.

2. Źródła finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią oszczędności powstałe w planowanych kosztach na realizację zadań z zakresu kultury oraz na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej i celowej na wydatki bieżące lub z pozostałych przychodów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).