ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167, poz. 1749 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 321) w § 13 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

„4c. W przypadku podmiotu, który prowadzi działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 14 ust. 1 oraz § 18 ust. 1, 1a i 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm. 2) ) — wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot i nieprzeznaczonych do odsprzedaży — i który zużywa te wyroby do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 1a, 2 i 3 i ust. 4 oraz nie ustala się minimalnego okresu magazynowania, pod warunkiem że:

1) podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego posiada warunki techniczne umożliwiające produkcję wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

2) skład podatkowy będzie znajdował się w miejscu produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863, Nr 106, poz. 895 i Nr 132, poz. 1113.