ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wyroby akcyzowe, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm. 3) ), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego”.”;

2) § 24c otrzymuje brzmienie:

„§ 24c. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1) z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19

— przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 7 ust. 4 i 6—10 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.”;

3) w § 24g uchyla się pkt 3.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 813, Nr 103, poz. 864 i Nr 106, poz. 896.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863, Nr 106, poz. 895 i Nr 132, poz. 1113.