ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3a) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;

4) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A—INF-D, INF-F, INF-I—INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy.

§ 2. 1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz dla samochodów osobowych (AKC-4/A—AKC-4/F, AKC-4/H—AKC-4/K), których wzory określają załączniki nr 2—11 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3a. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3a, określa załącznik nr 13a do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

5. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 5, określają załączniki nr 15—22 do rozporządzenia.

§ 3. Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach nr 1—11 i 13—22 do rozporządzenia stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r. Do rozliczenia za okresy wcześniejsze stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., dopuszcza się stosowanie przez podatników wzorów deklaracji określonych w załącznikach nr 2—4 i 6—21 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1052).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. (poz. 1647)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.