ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 161, poz. 1282) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2011 r., może być stosowany wzór formularza NIP-2 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do instytucji gospodarki budżetowej, towarzystw reasekuracji wzajemnej, głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306.