ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w lp. I pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:


2 Urząd Celny w Lublinie 302000
a Oddział Celny w Lublinie 302010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b Oddział Celny w Puławach 302020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
c Oddział Celny w Chełmie 302040 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d Oddział Celny w Dorohusku 302050 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060 1, 2, 6, 8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA
3 Urząd Celny w Zamościu 303000
a Oddział Celny w Zamościu 303010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
b Oddział Celny w Hrebennem 303020 1, 2, 6, 8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA
c Oddział Celny w Hrubieszowie 303030 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
d Oddział Celny w Zosinie 303040 1, 2, 6, 8 towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych
e Oddział Celny

w Tomaszowie Lubelskim

303080 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
f Oddział Celny w Biłgoraju 303090 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

b) w lp. III w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:


h Oddział Celny

„Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

c) w lp. IV w pkt 2:

— uchyla się lit. b,

— dodaje się lit. d w brzmieniu:


d Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu 332040 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

d) w lp. VII w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:


e Oddział Celny w Grzechotkach 372050 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

e) w lp. XII w pkt 1 uchyla się lit. b,

f) w lp. XV w pkt 1:

— lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny Towarowy

Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

— dodaje się lit. d w brzmieniu:


d Oddział Celny Osobowy

Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w lp. I pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:


2 Urząd Celny w Lublinie
a Oddział Celny w Lublinie 302010 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
b Oddział Celny w Puławach 302020 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
c Oddział Celny w Chełmie 302040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
d Oddział Celny w Dorohusku 302050 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
e Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060 pełny zakres
3 Urząd Celny w Zamościu
a Oddział Celny w Zamościu 303010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
b Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim 303080 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
c Oddział Celny w Biłgoraju 303090 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b) w lp. IV w pkt 2 uchyla się lit. b,

c) w lp. XII w pkt 1 uchyla się lit. b,

d) w lp. XIV w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Płocku 445050 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. II w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:


a Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku 322080 procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej na trasie Port Północny w Gdańsku — Szwedt (Niemcy)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2693, z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300, z 2006 r. Nr 89, poz. 618, z 2007 r. Nr 130, poz. 908 i Nr 150, poz. 1064, z 2008 r. Nr 169, poz. 1044 oraz z 2009 r. Nr 180, poz. 1400.