ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia;

2)  tryb dokonywania oraz zakres zgłoszeń, o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanych dalej „zgłoszeniami”;

3)  zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt weryfikacyjnych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  zakładzie — należy przez to rozumieć zakład wzajemny oraz w grach liczbowych typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników;

2)  automacie — należy przez to rozumieć automat do gier oraz automat do gier o niskich wygranych.

§ 3. Z urzędowego sprawdzenia zwalnia się podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą kontroli, których działalność gospodarcza nie obejmuje:

1) produkcji, magazynowania, przyjmowania lub wydawania, w tym także dokonywania przeładunku, wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy określonych w poz. 13-23 i 27 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej „ustawą”;

2) 4) magazynowania lub zużywania wyrobów akcyzowych określonych w poz. 13-18 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z wyjątkiem jednostek naukowych, doświadczalnych, szkół, samodzielnych laboratoriów, szpitali, jednostek opieki zdrowotnej lub aptek zużywających w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie nieskażonym oraz do 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie skażonym;

3)  produkowania lub magazynowania olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowa-nych, o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

4) 5) przyjmowania i magazynowania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy;

5) prowadzenia produkcji poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy;

6) 6) prowadzenia działalności w zakresie gier liczbowych, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

7) 7) prowadzenia składu celnego, z wyjątkiem prowadzenia składu celnego typu E, miejsca uznanego przez organ celny odrębną decyzją administracyjną, magazynu czasowego składowania, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UEL 302 z 19.10.1992, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm. 8) );

8) 9) wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362).

§ 4. 1. 10) Zgłoszenie jest przesyłane w dwóch egzemplarzach do właściwego naczelnika urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej — imię i nazwisko;

2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)  numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

4)  adres siedziby podmiotu;

5)  określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli;

6)  określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli.

3. Do zgłoszenia przesyłanego przed rozpoczęciem działalności dołącza się:

1)  szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń — ich pojemność;

2)  wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania;

3)  opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, również dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych — instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych i regulaminy gier, a w przypadku zakładów wzajemnych oraz gier liczbowych — instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji gotówkowych przyjmowania zakładów, w tym ewidencji elektronicznej, oraz regulaminy przyjmowania zakładów;

4) 11) wykaz obejmujący imiona, nazwiska oraz stanowiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą;

5) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli, w szczególności koncesję, zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6, do zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć:

1)  opinie techniczne z badań poprzedzających rejestrację automatów lub urządzeń do gier wydane przez jednostki badające, o których mowa w odrębnych przepisach, dla tych automatów lub urządzeń do gier, które będą eksploatowane w ośrodku gier, punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urządzania gier podlegających kontroli;

2)  poświadczenia rejestracji automatów lub urządzeń do gier, wydane przez właściwy organ, dla tych automatów lub urządzeń, które będą eksploatowane w danym ośrodku gier, w punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urządzania gier podlegających kontroli;

3)  zgłoszenia przemieszczenia, zawieszenia eksploatacji, wycofania z eksploatacji automatów lub urządzeń do gier, dotyczące automatów lub urządzeń które będą eksploatowane w danym ośrodku gier, w punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urządzania gier podlegających kontroli;

4) umowę ustanawiającą przedstawiciela, w przypadku gdy spółka, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 i 1201), będzie prowadziła działalność po ustanowieniu przedstawiciela.

5. 12) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7, za zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się również wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności składany do właściwego organu Służby Celnej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie dołącza się, jeżeli organ Służby Celnej, do którego jest składany wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami lub dane zawarte w tych dokumentach są dostępne w systemach informatycznych Służby Celnej.

7. W przypadku gdy wskazanie osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie jest możliwe na etapie dokonywania zgłoszenia, ich wykaz może zostać dołączony do protokołu z urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

§ 5. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w obecności podmiotu podlegającego urzędowemu sprawdzeniu albo osoby upoważnionej przez ten podmiot.

§ 6. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1-5, dokonuje się sprawdzenia:

1)  zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2)  prawidłowości oznaczenia, w sposób trwały i w widocznym miejscu:

a)   pomieszczeń — odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,

b)   urządzeń, aparatów oraz przyrządów pomiarowych — numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów — również napisami określającymi ich zakres użytkowania;

3)  wymaganych dowodów legalizacji — w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji;

4) 13) sposobu i formy prowadzenia dokumentacji, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. 1. 14) W przypadku podmiotów, które zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie nieskażonym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie skażonym, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w zakresie określonym w § 6 pkt 3 i 4.

2. Przekroczenie przez podmiot wielkości rocznego zużycia alkoholu etylowego, określonej w ust. 1, wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przekroczenia.

3. W przypadku przekroczenia przez podmiot wielkości rocznego zużycia alkoholu etylowego, określonej w ust. 1, dokonuje się urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym w § 6 pkt 1 i 2.

§ 8. W toku urzędowego sprawdzenia gorzelni dokonuje się badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego oraz sprawdza się i włącza licznik objętości do określania ilości alkoholu etylowego.

§ 9. 1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6, dokonuje się sprawdzenia:

1)  zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2)  zgodności lokalizacji miejsca prowadzenia działalności oraz jego oznakowania z warunkami określonymi w przepisach odrębnych;

3)  prawidłowości oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miejscu automatów i urządzeń do gier — numerami, a centralnych maszyn rejestrujących zawarcie zakładów — odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie;

4)  prawidłowości nałożenia i stanu plomb zabezpieczających;

5)  (uchylony). 15)

2. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry liczbowe, gry telebingo i zakłady wzajemne urzędowe sprawdzenie przeprowadza się:

1)   w siedzibie podmiotu, a w przypadku spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, urządzających i prowadzących zakłady wzajemne, w siedzibie oddziału utworzonego w tym celu przez te spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w miejscu przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji dotyczącej tej działalności przez ustanowionego przez te spółki przedstawiciela;

2)   w miejscu, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania i prowadzenia gier hazardowych, a w przypadku podmiotów urządzających i prowadzących zakłady wzajemne przez sieć Internet, w miejscu, w którym znajdują się urządzenia, o których mowa w art. 15d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry bingo pieniężne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w miejscu wykonywania działalności.

§ 10. 17) W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 3 pkt 7, właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje:

1)  sprawdzenia zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2)  sprawdzenia stanu miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz urządzeń składowych i wyposażenia, a także ogrodzenia i zabezpieczenia;

3)  sprawdzenia, czy istniejące księgi rachunkowe zawierają właściwe dane szczegółowe na potrzeby oceny wniosku podmiotu o zatwierdzenie tych ksiąg jako ewidencji, stosownie do art. 515 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.);

4)  uzgodnienia formy prowadzenia i zakresu danych w ewidencji, której prowadzenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10a. 18) 1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 8, dokonuje się sprawdzenia:

1)  zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2)  prawidłowości oznaczenia urządzeń i miejsc przeznaczonych do prowadzenia tej działalności odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie;

3)  wymaganych dowodów legalizacji — w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji;

4)  sposobu i formy prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli, w szczególności ewidencji pomiarów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

2. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wydobyciu urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, który przekaże wydobyty przez siebie urobek rudy miedzi na inne cele niż do produkcji koncentratu w ilości nieprzekraczającej 1000 ton rocznie, urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w zakresie obejmującym produkcję koncentratu.

§ 11. W toku urzędowego sprawdzenia właściwy naczelnik urzędu celnego może nałożyć zaniknięcia urzędowe w celu skutecznego wykonywania kontroli.

§ 12. 1. Akta weryfikacyjne sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celnego, a drugi egzemplarz podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu przechowuje w miejscu, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

2. Akta weryfikacyjne należy zabezpieczyć urzędowo pieczęciami właściwego naczelnika urzędu celnego i kolejno ponumerować karty.

3. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych akta weryfikacyjne, o których mowa w ust. 1, składają się z akt weryfikacyjnych podstawowych sporządzanych odręb-

nie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na terenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu celnego oraz akt weryfikacyjnych pomocniczych sporządzanych odrębnie dla każdego punktu gier na automatach o niskich wygranych prowadzonych przez ten podmiot.

4. Akta weryfikacyjne podstawowe, o których mowa w ust. 3, obejmują dokumentację dotyczącą podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu celnego.

5. Akta weryfikacyjne pomocnicze, o których mowa w ust. 3, obejmują dokumentację dotyczącą punktów gier na automatach o niskich wygranych, w których podmiot prowadzi działalność.

6. Jeden egzemplarz akt weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celnego, a drugi egzemplarz przechowuje podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu.

§ 13. 1. 19) Podmiot prowadzący zakłady wzajemne i gry liczbowe, u którego przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, sporządza kopie akt weryfikacyjnych, uwierzytelnia je i przesyła niezwłocznie naczelnikom urzędów celnych na których terenie właściwości są przyjmowane zakłady.

2. 20) Kopie akt weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, po ich opatrzeniu podpisem elektronicznym, mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.

§ 14. 21) 1. Podmiot, o którym mowa w § 3, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, informuje właściwego naczelnika urzędu celnego o:

1)  zmianie danych, o których mowa w § 4 ust. 2-4 i 7, w zakresie, w jakim zmiany te mają nastąpić, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian;

2)  zmianie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania dokumentu podlegającego zgłoszeniu;

3) 22) zmianie sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4, § 10 pkt 3 i 4 oraz § 10a pkt 4, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian.

2. Informację o zmianach, o których mowa w ust. 1, wraz z załączonymi dokumentami dotyczącymi tych zmian podmiot sporządza i przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w dwóch egzemplarzach.

3. 23) W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą dokumentów określonych w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2, sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4, § 10 pkt 3 i 4 oraz § 10a pkt 4, właściwy naczelnik urzędu celnego przeprowadza urzędowe sprawdzenie w zakresie tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą punktów gier na automatach o niskich wygranych salonów gry na automatach lub dokumentów określonych w § 4 ust. 3 pkt 3-5 oraz ust. 4 i 7, informacja zostaje dołączona do akt weryfikacyjnych bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia w zakresie zgłaszanych zmian, chyba że z analizy ryzyka wynika konieczność przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.

5. Jeden egzemplarz informacji o zmianach, o których mowa w ust. 1, wraz z załączonymi dokumentami jest dołączany do akt weryfikacyjnych pozostających u właściwego naczelnika urzędu celnego. Drugi egzemplarz informacji, po potwierdzeniu przyjęcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jest odsyłany do podmiotu w celu dołączenia do akt weryfikacyjnych pozostających w podmiocie. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio do drugiego egzemplarza informacji.

6. Do informacji o zmianach, o których mowa w ust. 1, oraz załączonych do niej dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 6.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 24) . 25)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr248, poz. 1481).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208,Nr232, poz. 1378 iNr291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 182, poz. 1084), które weszło w życie z dniem 16 września 2011 r.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieoznaczony w zakresie przyjmowania i magazynowania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy, niepodlegających urzędowemu sprawdzeniu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w terminie 2 lat od wejścia w życie tego rozporządzenia.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4; w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieoznaczony w zakresie prowadzenia składu celnego, z wyjątkiem prowadzenia składu celnego typu E, miejsca uznanego przez organ celny odrębną decyzją administracyjną, magazynu czasowego składowania, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), niepodlegających urzędowemu sprawdzeniu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w terminie 2 lat od wejścia w życie tego rozporządzenia.

8)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UEL 09 z 15.01.2004,L 117 z 04.05.2005, L 354 z 14.12.2006, L 363 z 20.12.2006.

9)   Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. poz. 417), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

12)  Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13)  Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15)  Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

18) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

19)  Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20)  Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

23)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

24)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 grudnia 2009 r.

25)  Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był regulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136, z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r. Nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 167, poz. 1320), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) utraciło moc w tym zakresie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.