ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane:

1) z obowiązkową oceną zgodności wyrobów;

2) z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów;

3) z certyfikacją;

4) ze sprawdzaniem zgodności wyrobów z wymaganiami, dokonywane przez notyfikowane jednostki kontrolujące lub kompetentne jednostki upoważnione zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

5) z akredytacją jednostek oceniających zgodność.

§ 2. 1. Podstawę do ustalenia opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-4, stanowią:

1) rodzaj wykonanej czynności;

2) stopień skomplikowania wykonanej czynności;

3) koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin;

4) koszt czynności organizacyjno-administracyjnych notyfikowanej jednostki certyfikującej lub kontrolującej, lub notyfikowanego laboratorium, zwanych dalej „Jednostkami notyfikowanymi”, lub kompetentnej jednostki upoważnionej zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zwanej dalej „kompetentną jednostką”.

2. Przy ustalaniu opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-4, uwzględnia się koszty poszczególnych etapów tych czynności.

3. Na sumę kosztów czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-4, mogą składać się koszty:

1) formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonania oceny zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej lub kompetentnej jednostki;

4) oceny wyników przez właściwy komitet techniczny, grupę lub osobę w jednostce notyfikowanej lub w kompetentnej jednostce;

5) wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań;

6) sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.

§ 3. 1. Podstawę do ustalenia opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 5, stanowią:

1) niezbędna do oceny liczba audytorów i ekspertów technicznych;

2) koszt pracy audytorów i ekspertów technicznych;

3) koszt czynności organizacyjno-administracyjnych krajowej jednostki akredytującej;

4) zakres akredytacji.

2. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 5, obejmują koszty:

1) poszczególnych etapów procesu akredytacji;

2) sprawowania nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność;

3) uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

3. Na sumę kosztów poszczególnych etapów procesu akredytacji składają się koszty:

1) formalnego rozpatrzenia wniosku (opłata wstępna);

2) czynności organizacyjno-administracyjnych;

3) oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą krajowej jednostki akredytującej;

4) oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez komitet techniczny krajowej jednostki akredytującej;

5) wystawienia certyfikatu akredytacji.

§ 4. Opłaty ustalone w sposób określony w § 2 i 3 uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

§ 5. 1. Opłaty są publikowane w cennikach stanowiących ofertę jednostki notyfikowanej, kompetentnej jednostki albo krajowej jednostki akredytującej.

2. Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów (Dz. U. Nr 70, poz. 636), które utraciło moc obowiązującą z dniem 3 grudnia 2011 r. zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 586).