ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów;

2) innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa oraz działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 5. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia;

2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia.

§ 6. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.

§ 7. Klasyfikacja określona w § 5, rozdziały: 50006 i 75313 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragraf 234 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafy: 436—440, 469, 470, 474, 475 i 498 określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007 oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2007.

§ 8.1. Klasyfikacja określona w § 4, rozdziały: 70016 i 80304 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz paragrafy 849 i 852 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r. i nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

2. Do dnia 31 grudnia 2006 r. nazwy rozdziałów: „01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza”, „60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej”, „70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie”, „80302 Uczelnie wojskowe”, „80303 Uczelnie służb państwowych” i „80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, funkcjonują w brzmieniu: „01011 Stacja Chemiczno-Rolnicza”, „60047 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty”, „70015 Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych”, „80302 Wyższe szkoły wojskowe”, „80303 Wyższe szkoły służb publicznych” i „80309 Pomoc materialna dla studentów”, a nazwy paragrafów: „284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia. oraz „284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” określonego w załączniku nr 4 rozporządzenia, funkcjonują w brzmieniu: „284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” i „284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych”, i nie ma to zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r., z wyjątkiem klasyfikacji określonej w § 5, rozdziałów: 50006 i 75313 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragrafu 234 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafów: 436—440, 469, 470, 474, 475 i 498 określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączników nr 8 i 9 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (poz. 726)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652 i Nr 232, poz. 1970).