ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krajowy zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny oddział sporządza roczne sprawozdanie dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, zwane dalej „sprawozdaniem”, w formie określonej w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz zgodnie z notami objaśniającymi do załączników do rozporządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie dotyczy przeprowadzonych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, w okresie sprawozdawczym transakcji:

1) pożyczek;

2) gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych;

3) środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności;

4) lokat;

5) działalności reasekuracyjnej;

6) porozumień co do podziału kosztów;

7) pozostałych transakcji.

2. Sprawozdanie obejmuje także informację o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi sporządzoną na dzień bilansowy.

§ 3. 1. Obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po stronie zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 3 % wysokości kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 3. Wartość kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy. W odniesieniu do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych uznanych za małe, obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których powstało w okresie sprawozdawczym zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 50 tys. zł.

2. W przypadku zobowiązań lub wierzytelności warunkowych obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po stronie zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału może powstać zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 3 % wysokości kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 3. Wartość kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

3. Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 obowiązkowi sprawozdawczemu podlega każda transakcja, z tytułu której po stronie zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym, a w przypadku transakcji warunkowych może powstać, zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 1 mln zł.

§ 4. 1. W przypadku powtarzalnych transakcji jednego rodzaju zawieranych z tym samym podmiotem, krajowy zakład ubezpieczeń podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny oddział może przedstawić zagregowane informacje o tych transakcjach zamiast szczegółowej informacji o transakcjach.

2. Poprzez powtarzalne transakcje jednego rodzaju zawierane z tym samym podmiotem rozumieć należy transakcje dotyczące wierzytelności lub zobowiązań jednego rodzaju, opartych na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli z tytułu tych transakcji wierzycielem lub dłużnikiem zakładu ubezpieczeń jest ten sam podmiot.

§ 5. 1. Sprawozdanie sporządza się za okres roku kalendarzowego na podstawie danych ujętych w dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Sprawozdanie przedstawia się organowi nadzoru łącznie ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

3. Sprawozdanie przedstawiane jest organowi nadzoru w formie pisemnej i formie elektronicznej na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych. Sprawozdanie to może zostać przesłane organowi nadzoru pocztą elektroniczną.

§ 6. W zakresie wyceny pozycji sprawozdawczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ).

§ 7. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania sporządzanego za rok 2006.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz. U. Nr 206, poz. 2000).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (poz. 835)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.