ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2007 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) metody obliczania funduszy własnych i wymogów z tytułu adekwatności kapitałowej oraz metody przeprowadzania rachunku adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego, które mogą być wskazane przez koordynatora do obliczania rachunku adekwatności kapitałowej;

2) szczegółowe metody i sposoby sporządzania sprawozdań w zakresie adekwatności kapitałowej.

§ 2. 1. Rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego przeprowadza się poprzez zestawienie funduszy własnych konglomeratu finansowego z wymogami z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego, obliczonych za pomocą metod określonych w § 3.

2. Zasada proporcjonalności ryzyka oznacza ujmowanie funduszy własnych lub wymogów kapitałowych podmiotów w rachunku wymogu z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego w następujący sposób:

1) w przypadku podmiotów, w których nie występuje niedobór funduszy własnych — w części:

a) odpowiadającej procentowemu udziałowi podmiotu dominującego w kapitale tego podmiotu lub

b) ustalonej przez koordynatora po zasięgnięciu opinii innych zainteresowanych organów nadzoru, w przypadku braku związków kapitałowych między podmiotem dominującym i tym podmiotem;

2) w przypadku podmiotów, w których występuje niedobór funduszy własnych — w całości, przy czym jeżeli odpowiedzialność podmiotu dominującego jest ograniczona wyłącznie do jego udziału kapitałowego w tym podmiocie, odpowiednio stosuje się przepisy pkt 1.

3. Jako fundusze własne podmiotu przyjmuje się:

1) określone w regulacjach sektorowych:

a) fundusze własne — w przypadku podmiotów regulowanych należących do sektora bankowego,

b) środki własne — w przypadku podmiotów regulowanych należących do sektora ubezpieczeniowego,

c) nadzorowane kapitały stanowiące wielkość:

— środków własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności — w przypadku firmy inwestycyjnej określonej w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, zwanej dalej „ustawą”,

— środków własnych towarowego domu maklerskiego — w przypadku firmy inwestycyjnej określonej w art. 3 pkt 3 lit. d ustawy,

— kapitałów własnych — w przypadku firmy inwestycyjnej określonej w art. 3 pkt 3 lit. g ustawy,

— odpowiednika powyższych środków lub kapitałów w przepisach, na podstawie których firmy inwestycyjne określone w art. 3 pkt 3 lit. b, c, e, f i h ustawy prowadzą działalność — w przypadku tych firm;

2) aktywa netto — w przypadku podmiotów nieregulowanych.

4. Za składniki funduszy własnych konglomeratu finansowego można uznać wyłącznie pozycje określone w poszczególnych regulacjach sektorowych, w kwotach zgodnych z ograniczeniami wynikającymi z tych regulacji.

5. Wymogi kapitałowe podmiotu należącego do danego sektora finansowego w konglomeracie finansowym oblicza się:

1) w przypadku podmiotu regulowanego — zgodnie z regulacjami sektorowymi;

2) w przypadku podmiotu nieregulowanego — jako teoretyczny wymóg kapitałowy, oznaczający wymóg kapitałowy, który obowiązywałby ten podmiot, gdyby był on podmiotem regulowanym, przy czym w przypadku dominującego podmiotu nieregulowanego teoretyczny wymóg kapitałowy z tytułu adekwatności kapitałowej oblicza się zgodnie z regulacjami sektorowymi obowiązującymi najistotniejszy sektor finansowy w konglomeracie finansowym.

§ 3. 1. Rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu oblicza się za pomocą jednej z następujących metod:

1) metody opartej na skonsolidowanych funduszach własnych konglomeratu;

2) metody opartej na zagregowanych funduszach własnych konglomeratu finansowego;

3) metody opartej na funduszach własnych podmiotu wiodącego konglomeratu finansowego;

4) metody mieszanej.

2. W przypadku obliczania rachunku adekwatności konglomeratu finansowego:

1) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 1:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego, jako sumę wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora finansowego konglomeratu finansowego;

2) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 2:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnych sprawozdań finansowych podmiotów należących do sektora finansowego, jako sumę: funduszy własnych podmiotów regulowanych należących do tego sektora oraz funduszy własnych podmiotów nieregulowanych należących do tego sektora — pomniejszoną o sumę znacznych udziałów kapitałowych każdego podmiotu konglomeratu finansowego w innych podmiotach konglomeratu finansowego, o ile udziały te nie zostały uwzględnione jako pomniejszenia funduszy własnych poszczególnych podmiotów na podstawie regulacji sektorowych,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnych sprawozdań finansowych podmiotów należących do sektora finansowego konglomeratu finansowego, jako sumę: wymogów kapitałowych podmiotów regulowanych należących do tego sektora oraz wymogów kapitałowych podmiotów nieregulowanych należących do tego sektora;

3) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 3:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnego sprawozdania finansowego podmiotu wiodącego, jako fundusze własne podmiotu wiodącego,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się jako wymogi kapitałowe podmiotu wiodącego, przy czym w rachunku adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego uwzględnia się wyższą z kwot będących:

— sumą wartości księgowej pakietów partycypacyjnych podmiotu wiodącego w innych podmiotach konglomeratu finansowego, o ile udziały te nie zostały uwzględnione jako pomniejszenia funduszy własnych podmiotu wiodącego na podstawie regulacji sektorowych,

— uwzględnionymi na zasadzie proporcjonalności wymogami kapitałowymi pozostałych podmiotów konglomeratu finansowego;

4) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 4:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się jako sumę funduszy własnych, wyznaczonych poprzez odpowiednie zastosowanie metod określonych w ust. 1 pkt 1–3,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się jako sumę wymogów kapitałowych, wyznaczonych poprzez odpowiednie zastosowanie metod określonych w ust. 1 pkt 1–3.

3. Dokonując obliczeń, o których mowa w ust. 2, przy metodzie opisanej w pkt 2,3 i odpowiednio w pkt 4, uwzględnia się zasady proporcjonalności ryzyka.

§ 4. 1. W sprawozdaniu w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego ujmuje się fundusze własne konglomeratu finansowego, rozumiane jako różnicę funduszy bazowych i ich pomniejszenia, wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego będące sumą wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora bankowego, wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora ubezpieczeniowego oraz wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora usług inwestycyjnych, a także wskazuje się metodę, zgodnie z którą rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego został przeprowadzony.

2. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do sprawozdania w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego dołącza się listę podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego sporządzoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego sporządza się w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2007 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2007 r. (poz. 1193)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1449), które na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328) traci moc z dniem 19 września 2007 r.