ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 26s ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228).

§ 2. 1. Podmiot objęty obowiązkowym systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości syndyk albo zarządca masy upadłości tego podmiotu, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub po otrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia o tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.

§ 3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3) określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.

§ 4. Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie odbioru.

§ 6. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4) datę zawieszenia wypłaty środków.

§ 7. 1. Podmiot objęty obowiązkowym systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości syndyk albo zarządca masy upadłości tego podmiotu, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od uzyskania tej informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.

§ 8. Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera w szczególności:

1) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3) datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1;

4) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

5) datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne (Dz. U. Nr 167, poz. 1634), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1724).