ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 17, § 22, § 25 pkt 2, § 33 ust. 1, § 34 ust. 1, § 36 ust. 1 oraz § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia w zakresie dotyczącym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych które wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2013 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613.