ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. U. Nr 97, poz. 972 i Nr 219, poz. 2221 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 687) w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej — w dziale 85 w pozycjach:

a) 8510,

b) 8516—8517,

c) 8519,

d) 8525,

e) 8527,

f) 8528 w podpozycjach innych niż: 8528 41 00, 8528 51 00, 8528 61 00, 8528 69 10,

g) 8529.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).