ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r., może być również stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 października 2005 r.

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 89, poz. 853 oraz z 2005 r. Nr 177, poz. 1472).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. (poz. 1665)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. N r 14, poz. 113, N r 90, poz. 756, N r 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.