ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i formę dokumentów, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”, dołączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

§ 2. 1. Program działalności, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmuje:

1) założenia strategii zawierające informacje o celach oraz kierunkach rozwoju działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, z uwzględnieniem danych o przewidywanym rozwoju działalności w zakresie świadczonych usług płatniczych;

2) plan marketingowy obejmujący:

a) charakterystykę planowanych usług,

b) charakterystykę docelowej grupy klientów,

c) analizę usług świadczonych przez innych dostawców w zakresie, w jakim dostawcy ci prowadzą działalność konkurencyjną wobec wnioskodawcy,

d) strategię kształtowania cen,

e) opis zamierzonych kanałów dystrybucji i promocji usług;

3) plan działalności operacyjnej zawierający dane dotyczące:

a) nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania,

b) źródeł finansowania działalności operacyjnej,

c) realizacji wymogów nadzorczych dotyczących działalności instytucji płatniczych,

d) polityki w zakresie zlecania wykonywania usług płatniczych innym podmiotom, z uwzględnieniem praw i obowiązków wnioskodawcy wynikających z zawieranych umów,

e) stosowanych technologii, z uwzględnieniem projektowanej architektury systemów informatycznych, przepływu danych, zastosowania oprogramowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych i systemów;

4) plan organizacji i zarządzania, z opisem struktury organizacyjnej, kompetencji organów, podziału zadań pomiędzy członków zarządu, metod zarządzania i systemów informacji zarządczej, relacji z podmiotem dominującym i innymi podmiotami z grupy, polityki zatrudnienia, a także regulacji wewnętrznych i procedur wnioskodawcy, z uwzględnieniem regulacji i procedur dotyczących ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację;

5) harmonogram określający planowane terminy realizacji poszczególnych etapów działalności oraz celów strategicznych, określonych w planie działalności operacyjnej.

2. Plan finansowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmuje przychody, koszty, zyski i straty, nakłady inwestycyjne, zapotrzebowanie na kapitał, źródła finansowania działalności, przepływy pieniężne, bilans oraz ocenę finansową wraz z oceną dokonywaną na podstawie zestawień planu finansowego i oceną wskaźnikową.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać informację o prowadzeniu lub zamiarze prowadzenia przez wnioskodawcę innej działalności gospodarczej, ze wskazaniem przedmiotu i rozmiaru tej działalności oraz jej wpływu na świadczenie usług płatniczych.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy, obejmują dokumenty stwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych oraz możliwość dysponowania nimi z przeznaczeniem na fundusze własne wnioskodawcy związane z prowadzeniem zamierzonej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, jak również wskazujące na źródło pochodzenia środków finansowych, w zakresie pozwalającym stwierdzić, że nie pochodzą one z kredytu lub nie są w inny sposób obciążone.

§ 4. Opis rozwiązań, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia obowiązujące lub projektowane regulacje wewnętrzne i procedury dotyczące obowiązków wnioskodawcy związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Opis rozwiązań, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 7 ustawy, uwzględnia obowiązujące lub projektowane przez wnioskodawcę regulacje wewnętrzne i procedury dotyczące zarządzania i rozwiązań organizacyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

§ 6. 1. Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 8 ustawy, w zakresie pozwalającym na ustalenie tożsamości, obejmują w odniesieniu do:

1) osób fizycznych — imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo,

2) osób prawnych — firmę, siedzibę, formę prawną, przedmiot działalności, wskazanie organów nadzorczych i zarządzających oraz osób wchodzących w skład tych organów, z podaniem danych w zakresie, o którym mowa w pkt 1

— z uwzględnieniem informacji o posiadanym przez te osoby bezpośrednio lub pośrednio znacznym pakiecie akcji lub udziałów wnioskodawcy, ze wskazaniem wielkości należącego do nich pakietu akcji lub udziałów.

2. Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 8 ustawy, w zakresie pozwalającym na ocenę rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, obejmują:

1) w odniesieniu do osób fizycznych dokumenty lub oświadczenia potwierdzające:

a) aktualne informacje w zakresie:

— przepływów pieniężnych na posiadanych rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w okresie jednego roku poprzedzającego złożenie wniosku,

— banków kredytujących i pożyczkodawców, w tym przebiegu spłat — w przypadku korzystania z kredytów i pożyczek pieniężnych,

— istotnych powiązań finansowych i gospodarczych tych osób z innymi podmiotami, z uwzględnieniem informacji o posiadanych znacznych pakietach akcji lub udziałów, występujących stosunkach dominacji lub zależności oraz zajmowanych stanowiskach w organach zarządzających innych podmiotów,

— orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni albo oświadczenie o braku takiego orzeczenia,

— przypadków ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia lub stosunku o podobnym charakterze w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn tego ustania,

b) aktualne informacje oraz informacje obejmujące okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku w zakresie:

— rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

— wywiązywania się z obowiązków podatkowych,

— przypadków odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających i nadzorczych podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym, z podaniem przyczyn,

— prowadzonych przez właściwe organy nadzorcze państw członkowskich Unii Europejskiej postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia tych osób, dotyczących zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się podmiotem dominującym instytucji nadzorowanych przez te organy, z podaniem organu prowadzącego postępowanie, daty wszczęcia i zakończenia postępowania, oznaczeniem podmiotu, którego dotyczył zamiar, oraz wskazaniem wyników postępowania,

— środków nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzorczy w stosunku do tych osób w związku z nieprawidłowościami w ich działalności, jeżeli osoby te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzorczego w innym państwie lub były lub są członkami organów zarządzających podmiotów prowadzących taką działalność, albo oświadczenie, że nie wykonywały i nie wykonują takiej działalności oraz że nie były lub nie są członkami organów zarządzających takich podmiotów,

— środków nadzorczych, jakie były podejmowane przez właściwy organ nadzorczy w stosunku do podmiotu, w którym osoby te są wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub posiadają udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec którego są podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzorczego w państwie, w którym ma swoją siedzibę, albo oświadczenie, że osoby te nie posiadały i nie posiadają takich udziałów lub że nie były i nie są takim wspólnikiem lub podmiotem dominującym;

2) w odniesieniu do osób prawnych:

a) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie oraz lit. b,

b) sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe, wraz z opiniami biegłych rewidentów, oraz ostatnie sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

3. W przypadku gdy podmiot występujący z wnioskiem jest podmiotem zależnym, dane określone w ust. 2 przedkłada tylko ten podmiot oraz jego pierwotny podmiot dominujący.

§ 7. 1. Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 9 ustawy, w zakresie pozwalającym na ustalenie tożsamości, obejmują dane, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 9 ustawy, w zakresie pozwalającym na ocenę rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, obejmują:

1) dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1;

2) życiorysy zawodowe, wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy z okresu ostatnich pięciu lat pracy — w przypadku posiadania takich opinii;

3) dokumenty potwierdzające ukończenie lub oświadczenie o ukończeniu:

a) studiów wyższych, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, trybu (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne), stopnia (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie), uzyskanego tytułu zawodowego i roku ukończenia,

b) studiów trzeciego stopnia, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytutu naukowego, wydziału i kierunku, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,

c) studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych lub innych form kształcenia uzupełniającego, ze wskazaniem nazwy uczelni lub innej instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia,

d) szkół średnich, ze wskazaniem profilu wykształcenia oraz nazwy i roku ukończenia szkoły — jeżeli osoby te nie posiadają wykształcenia wyższego.

§ 8. Dane, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 10 ustawy, obejmują dane, o których mowa w § 6 ust. 1, a w przypadku biegłego rewidenta — także informację o numerze wpisu do rejestru biegłych rewidentów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

§ 9. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu podmiotu składającego wniosek.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).