ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inni dysponenci odrębnych części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, z późn. zm. 2) );

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm. 3) ).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych dotowanych z budżetu państwa, a także państwowych jednostek organizacyjnych, nowych i likwidowanych w 2005 r.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4. 1. Podział kwoty wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonywany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

2. Podział kwoty wydatków w zakresie korpusu służby cywilnej dokonywany przez dysponentów wymaga uzgodnienia z Szefem Służby Cywilnej.

3. Podział kwoty wydatków w zakresie obrony narodowej, dokonywany przez innych dysponentów, wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Podziału kwoty wydatków dla działu „Oświata i wychowanie” oraz dla działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków na realizację świadczeń rodzinnych pomiędzy poszczególnych dysponentów, w dziale „Pomoc społeczna”, dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne”, pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie do dnia 4 czerwca 2004 r. dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Nowe i likwidowane państwowe jednostki organizacyjne; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 – Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2005 r., zadania, których realizacja kończy się w 2004 r., oraz zadania wynikające z członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 4) ), nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2005; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-6 – Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-7 – Finansowanie zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-8 – Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-9 – Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-10 – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-11 – Zasiłki z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-12 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-13 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 – Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-14 – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-15 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ-16 – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) RZ-17 – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) RZ-18 – Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) RZ-19 – Renty wynikające z wyroków i ugod sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) RZ-20 – Renty strukturalne w rolnictwie finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) RZ-21 – Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:

1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne na rzecz żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia emerytaIno-rentowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” także w podziale na rozdziały;

2) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne;

3) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;

4) świadczenia dla byłych olimpijczyków wypłacane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 5) ).

3. Formularz RZ-4 właściwi ministrowie oraz wojewodowie, w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Formularze: RZ-1, RZ-2, RZ-3, RZ-12, RZ-16, RZ-17 i RZ-18 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: RZ-10, RZ-11 i RZ-12 dysponenci i Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrowi właściwemu do spraw pracy.

6. Formularze: RZ-2, RZ-3, RZ-5, RZ-6, RZ-12, RZ-16 i RZ-18 ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularz RZ-18 ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

8. Formularze RZ-3 i RZ-12 właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie działu „Obrona narodowa” przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

9. Formularz RZ-21 właściwi ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6. 1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2005, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

2) BW – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

3) DPO – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

4) DAF – Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

5) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

6) BW-PL – Plan finansowy placówek dyplomatycznych – wydatki budżetowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

7) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

8) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

9) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

10) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

11) IW – Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

12) BW-IA – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (niezwiązanych z budownictwem) realizowanych w działach: 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 755 – Wymiar sprawiedliwości; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

13) SW-1 – Szkolnictwo wyższe; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

14) SW-2 – Wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

15) ŚR – Wydatki na świadczenia rodzinne; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

16) BZS – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

17) BZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

18) B-4Z – Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

19) B-4S – Plan finansowy środków specjalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

20) B-7Z – Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

21) BZS-z – Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

22) PR – Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

23) IP – Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycyjnego programu wieloletniego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

24) PP – Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

25) PE – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

26) PB – Finansowanie zadań nieobjętych uzgodnieniami z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

27) PFC – Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

28) F-SPO – Współfinansowanie projektów z Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

29) F-STR – Prefinansowanie i współfinansowanie programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

30) WPRiR – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

31) SFP-FS – Wybrane elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

32) SFP-ARM – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

33) SFP-GN – Wybrane elementy planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

34) SFP-FB – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

35) SFP-ARR – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

36) SFP-ARiMR – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

37) SFP-ANR – Wybrane elementy planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

38) SFP-ANRZ – Wybrane elementy planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, IW, BZS i B-4Z

ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

5. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

6. Formularze: BD, BW i PZ-2 w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

7. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, BZS, PR, PE, PB i SFP-FS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i SFP-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

9. Formularze PR oraz IP ministrowie i wojewodowie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie i na formularzu, o którym mowa w ust. 1, projekt planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5-7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005 określa załącznik nr 60 do rozporządzenia.

§ 10. Kwotę, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustala się w wysokości 300 mln zł.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1189)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58, poz. 556.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241, poz. 2081 oraz z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.