ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), zwanej dalej „ustawą”, w następujących częściach budżetu państwa:

1) 14 — Rzecznik Praw Dziecka — o kwotę 200 000 złotych;

2) 28 — Nauka — o kwotę 1 490 000 złotych;

3) 37 — Sprawiedliwość — o kwotę 2 100 000 złotych;

4) 38 — Szkolnictwo wyższe — o kwotę 926 000 złotych;

5) 45 — Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej — o kwotę 2 956 800 złotych;

6) 46 — Zdrowie — o kwotę 881 000 złotych;

7) 75 — Rządowe Centrum Legislacji — o kwotę 50 000 złotych;

8) 76 — Urząd Komunikacji Elektronicznej — o kwotę 183 000 złotych;

9) 85/16 — Województwo opolskie — o kwotę 30 000 złotych.

2. Szczegółowy wykaz zwiększeń wielkości wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w ust. 1, oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o kwotę 7 300 000 złotych.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty usług obcych w kwocie 1 000 000 zł oraz koszty realizacji zadań ustawowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 6 300 000 złotych.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 13 do ustawy plan finansowy Centrum Usług Wspólnych o kwotę 220 000 złotych.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty wynagrodzeń osobowych Centrum Usług Wspólnych.

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych o kwotę 800 000 złotych.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody pozostałe zrealizowane w roku 2012 w wysokości wyższej w stosunku do przychodów ujętych w planie finansowym Agencji Oceny Technologii Medycznych zawartym w ustawie.

§ 5. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planu finansowego państwowej instytucji kultury wpisanej do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku — o kwotę 200 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią oszczędności powstałe w planowanych kosztach na realizację zadań z zakresu kultury oraz na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).