ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów,

mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 3 i 3a.”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Wykaz urzędów celnych właściwych dla tranzytu wspólnotowego ropy naftowej i gazu realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w Ip. XIV w pkt 1 uchyla się lit. b;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w Ip. I w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Małaszewiczach 301020 pełny zakres

5) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2693, z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300 oraz z 2006 r. Nr 89, poz. 618.