ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14:

a) po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu:

„2c. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają również zastosowanie do importu, jeżeli:

1) importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że wyroby, o których mowa w ust. 1, będą przeznaczone do innych celów niż napędowe, opałowe, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych;

2) importer posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie odbioru wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez importera zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) wprowadzenie przez importera do składu podatkowego wyrobów, o których mowa w ust. 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;

4) importer posiada status prowadzącego skład podatkowy lub korzysta ze składu podatkowego innego podmiotu na podstawie umów prawa cywilnego.

2d. W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio przez podmiot produkujący wyroby niebę-dące wyrobami akcyzowymi, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie pod warunkiem, że podmiot ten:

1) prowadzi skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167, poz. 1749 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 321 i Nr 132, poz. 1115), i wprowadza do tego składu wyroby, o których mowa w ust. 1;

2) złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż wyroby, o których mowa w ust. 1, będą zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy;

3) prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 1, ust. 2b pkt 5, ust. 2c pkt 1 i ust. 2d pkt 2, powinny zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2) określenie ilości zakupionych na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;

3) określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.”,

c) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Warunki określone w ust. 2b, 2c i 2d nie mają zastosowania do sprzedaży lub importu wyrobów, o których mowa w ust. 1, w opakowaniach jednostkowych.”;

2) w § 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, nabywanych wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio przez podmiot produkujący wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, la i 1b, mają zastosowanie pod warunkiem, że podmiot ten:

1) prowadzi skład podatkowy, o którym mowa w § 13 ust. 4c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, i wprowadza do tego składu wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b;

2) złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, iż wyroby, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, będą zużyte do produkcji wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi w miejscu ich produkcji, w którym znajduje się skład podatkowy;

3) prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów.”;

3) po § 51c dodaje się § 51d w brzmieniu:

„§ 51d. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty akcyzy zapłaconej na terytorium kraju przysługuje w przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1, zużytych do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, dokonanego do dnia 30 września 2005 r.

2. Importer lub dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego może zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego z pisemnym wnioskiem o zwrot kwoty zapłaconej akcyzy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w ciągu roku od dnia dokonania importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające dokonanie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz zapłatę akcyzy na terytorium kraju za wyroby, o których mowa w § 14 ust. 1;

2) oświadczenie importera lub podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego o zużyciu wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1, do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

5. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy za importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby, o których mowa w § 14 ust. 1, i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni.

7. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

8. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty, dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.”.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 51 d ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, przysługuje również w przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, dokonanego od dnia 17 czerwca 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepisy § 51 d ust. 2—8 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863 i Nr 106, poz. 895.