ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) sposób ustalania i tryb przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „częścią rekompensującą subwencji”;

2) szczegółowe dane niezbędne do ustalenia wysokości ubytku dochodów gmin, o którym mowa w pkt 1;

3) wzór wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji oraz termin jego składania.

§ 2. 1. Kwotę części rekompensującej subwencji dla gmin ustala się w wysokości równowartości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, zajętych na prowadzenie, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy.

2. Ubytek, o którym mowa w ust. 1, wykazywany jest we wniosku gminy o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, zwanym dalej „wnioskiem”. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Gmina składa wniosek do właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 25 sierpnia roku budżetowego, wykazując roczne skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Gminy we wniosku wykazują:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla gruntów, budynków i budowli, które w roku, za który sporządzany jest wniosek, były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, według stanu na dzień 30 listopada 2000 r.;

2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w 2000 r.;

3) kwotę rocznych skutków zwolnienia z podatku od nieruchomości, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów, budynków i budowli na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Regionalna izba obrachunkowa sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym, a następnie przekazuje je, w terminie do dnia 10 września roku budżetowego, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. W terminie do dnia 25 listopada roku budżetowego minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) informuje gminy o wysokości części rekompensującej subwencji;

2) przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę części rekompensującej subwencji, ustaloną na podstawie wniosku złożonego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Gminy przekazują do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 10 maja roku budżetowego, informację o przewidywanej w roku budżetowym wysokości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. W informacji należy podać:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) stawki podatku od nieruchomości, według uchwały rady gminy, obowiązujące w 2000 r.;

3) przewidywaną wysokość ubytku dochodów gminy.

3. Przewidywaną wysokość ubytku dochodów gmin określa się w sposób przyjęty przy sporządzaniu wniosku.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Informację o przewidywanej w 2004 r. wysokości ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2, gminy przekazują w terminie do dnia 20 maja 2004 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. (poz. 599)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).