ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 212) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) organ wojskowy — Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2)   w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą do obliczenia zapłaconej kwoty akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18, jest faktura wystawiona w trzech egzemplarzach przy zakupie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

3)   w § 20 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) faktury, a w przypadku gdy wniosek składają instytucje Unii Europejskiej lub gdy faktury zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług — uwierzytelnione kserokopie takich faktur, lub faktury w formie elektronicznej.”;

4)   § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca fakturę lub uwierzytelnioną kserokopię takiej faktury wnioskodawcy.”;

5)   w § 23:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 18, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, udostępniając równocześnie otrzymaną fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.

2. W przypadku gdy zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu, zgodnie z § 20-22, zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy wynikającej z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii takiej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.”,

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii tej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy Izby Celnej w Warszawie nie później niż w terminie:”;

6)   w § 26:

a)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się:

1)   Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie — w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych;

2)   Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni — w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej;

3)   Naczelnikowi Urzędu Celnego w Krakowie — w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych”,

b)   w ust. 6 pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) faktury lub faktury w formie elektronicznej, na podstawie których organ wojskowy nabył paliwa lub energię elektryczną;

5)   faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy;

6)   uwierzytelnione kserokopie faktur lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają obciążenia sił zbrojnych za udostępnione paliwa i energię elektryczną.”,

c)   ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Po dokonaniu zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4, zwraca fakturę lub uwierzytelnioną kserokopię takiej faktury wnioskodawcy.”;

7)   w § 29:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 28 ust. 1, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.”,

b)   w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.”,

c)   w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) faktury lub uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług, lub faktury w formie elektronicznej.”;

8)   w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o dokonanym zaś zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy i osoby upoważnione — Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.”;

9)   w § 33:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi podmiotom, o których mowa w § 32, jest faktura wystawiana w trzech egzemplarzach, której dwa egzemplarze otrzymują te podmioty, lub faktura w formie elektronicznej.”,

b)   w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) faktury lub faktury w formie elektronicznej, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.”;

10)  w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki lub upoważnione podmioty sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Łodzi; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie.”.

§ 2. Do wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939 i 1231.