ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce uprawnionej — należy przez to rozumieć jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojsk obcych oraz jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji;

2) akcie uprawniającym — należy przez to rozumieć postanowienie, uchwałę, zarządzenie, decyzję lub zgodę, w oparciu o które następuje przemieszczenie jednostek uprawnionych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, wydane na podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm. 2) ), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm. 3) ), ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 4) ) lub ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 5) );

3) towarze — należy przez to rozumieć okręty wojenne i wojskowe statki powietrzne, broń, uzbrojenie i inne materiały eksploatacyjne przeznaczone do wyłącznego użytku jednostek uprawnionych.

§ 2. 1. W przypadku gdy przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej lub ich wywóz z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej dokonywany jest przez jednostkę uprawnioną na warunkach określonych w akcie uprawniającym, kontrole przeprowadza się w zakresie niezbędnym dla ustalenia tożsamości towaru oraz skuteczności sprawowania dozoru celnego.

2. Kontrola okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego jednostki uprawnionej wojsk obcych odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z właściwym organem uprawnionym do wyrażania zgody na wejście okrętu wojennego na polskie morskie wody wewnętrzne albo przekroczenie przez wojskowy statek powietrzny granicy państwowej i lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kontrola jednostki uprawnionej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z dowódcą tej jednostki, a w przypadku okrętów wojennych z Dowódcą Marynarki Wojennej.

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 kontrola odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z polskim organem wojskowym właściwym w sprawach dotyczących koordynacji przemieszczania i pobytu wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Podczas kontroli towarów mogą być wykonywane następujące czynności kontrolne:

1) weryfikacja danych umieszczonych w zgłoszeniu celnym przez ich porównanie z innymi dokumentami dotyczącymi towarów, w tym sprawdzanie autentyczności dokumentów;

2) dokonywanie oględzin;

3) przeprowadzanie rewizji jednostki uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 3, za zgodą i w obecności właściwego prokuratora wojskowego;

4) porównanie ilości, rodzaju i stanu towaru z danymi zawartymi w dokumentach dotyczących towaru.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6)


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805 oraz z 2010 r. Nr 122, poz. 825.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1601.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857,

6) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był uprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 286, poz. 2879 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 701), które w części dotyczącej wykonywania kontroli okrętów wojennych i statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji utraciło moc z dniem 1 listopada 2010 r.