ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 41d ust. 3 oraz art. 41f ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności;

2) przypadek, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kluczowych systemach współpracujących — rozumie się przez to System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED oraz System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR, w tym Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń OSOZ;

2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

§ 3. 1. W przypadku wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej brak możliwości przesłania dokumentu do Systemu, przez okres dwóch godzin, podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub organ podatkowy informuje Dyrektora Izby Celnej w Łodzi o braku możliwości obsługi przemieszczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi, po weryfikacji zasadności zgłoszenia, potwierdza niedostępność Systemu, o czym nie-

zwłocznie informuje na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi.

3. W przypadku wystąpienia awarii kluczowych systemów współpracujących, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, umieszcza w dokumencie zastępującym e-AD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w trybie art. 41f ust. 5 ustawy.

§ 5. Dokumenty, o których mowa w art. 41a ust. 3 pkt 2, ust. 7 pkt 2 i 3, art. 41f ust. 4 oraz art. 41g ust. 1 ustawy, są dostarczane do właściwego naczelnika urzędu celnego, podpisane i odpowiednio opieczętowane przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający.

§ 6. W przypadku przywrócenia dostępności Systemu, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi informację o zakończeniu niedostępności Systemu. Nie wyklucza to możliwości wcześniejszego przesyłania przez użytkowników dokumentów do Systemu, przed publikacją tej informacji na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi.

§ 7. W przypadku gdy rozpoczęcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpiło podczas niedostępności Systemu, a po przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji, System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego, podmiot wysyłający dokonuje zmiany miejsca przeznaczenia dla niedostarczonych wyrobów akcyzowych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.