ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „ministrem”, z jednostką koordynującą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej, zwanym dalej „audytorem”.

§ 2. Współpraca, o której mowa w § 1, polega na przedkładaniu:

1) ministrowi oraz jednostce koordynującej, przez osobę kierującą agencją płatniczą, opracowanej przez audytora:

a) kwartalnej informacji potwierdzającej ciągłość spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych — nie później niż do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału,

b) informacji o stwierdzonych uchybieniach, które mogą wpłynąć na zdolność wypełniania przez agencję płatniczą zadań nałożonych na nią zgodnie z kryteriami akredytacyjnymi — w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania osobie kierującej agencją rekomendacji, o której mowa w § 4 ust. 2;

2) ministrowi oraz osobie kierującej agencją płatniczą opracowanej przez jednostkę koordynującą informacji o stwierdzonych uchybieniach, o których mowa w pkt 1 lit. b — niezwłocznie po ich stwierdzeniu przez jednostkę koordynującą;

3) ministrowi oraz jednostce koordynującej przez osobę kierującą agencją płatniczą informacji o pełnym wdrożeniu rekomendacji, o której mowa w § 4 ust. 2 — niezwłocznie po zakończeniu przez audytora kontroli potwierdzającej wdrożenie rekomendacji.

§ 3. 1. Podstawą opracowania informacji, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, są wyniki postępowań kontrolnych przeprowadzanych:

1) zgodnie z rocznym planem prac audytora uwzględniającym warunki i tryb opracowywania informacji, o których mowa w § 2;

2) doraźnie;

3) w następstwie przedłożenia osobie kierującej agencją płatniczą informacji przez jednostkę koordynującą.

2. Postępowania kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podejmuje audytor po uzyskaniu uprawdopodobnionej informacji o zaprzestaniu spełniania przez agencję płatniczą choćby jednego z kryteriów akredytacyjnych albo zaistnieniu uchybień, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b.

§ 4. 1. Jeżeli wyniki postępowań kontrolnych, o których mowa w § 3, potwierdzają zaprzestanie spełniania przez agencję płatniczą choćby jednego z kryteriów akredytacyjnych albo zaistnienie uchybień, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, audytor jest obowiązany niezwłocznie przeprowadzić wewnętrzną procedurę wyjaśniającą.

2. Po zakończeniu wewnętrznej procedury wyjaśniającej audytor sporządza rekomendację określającą zakres działań naprawczych w celu usunięcia zaistniałych uchybień i niezwłocznie przekazuje tę rekomendację osobie kierującej agencją płatniczą.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, zawierają dane potwierdzone w toku wewnętrznej procedury wyjaśniającej, w tym dotyczące:

1) instrumentu lub obszaru, w ramach którego doszło do zaprzestania spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych lub zaistnienia uchybień, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

2) daty, w której został potwierdzony przez audytora brak spełniania choćby jednego kryterium akredtacyjnego, oraz okresu, w którym agencja nie spełniała tego kryterium;

3) rekomendacji, o której mowa w § 4 ust. 2;

4) opracowanego i zatwierdzonego przez osobę kierującą agencją płatniczą harmonogramu działań w celu wypełnienia rekomendacji, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 6. 1. Minister może zgłosić pisemne zastrzeżenia do informacji, o których mowa w § 2, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

2. Brak zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości przez ministra przedłożonych informacji.

§ 7. Szczegółowy sposób sporządzania informacji, o których mowa w § 2, oraz rekomendacji, o których mowa w § 4 ust. 2, określa wewnętrzna procedura agencji płatniczej, opracowana przez audytora i zatwierdzona przez osobę kierującą agencją.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).