ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji, zadań podzadań i działań zamieszczony w formularzu BZ-1 — Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a-112d ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1285).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1)   założeń do projektu budżetu państwa przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2)   wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3)   zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje o wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie określonym w § 7 ust. 1.

3. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO — zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadań określonych w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 2) ), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1)   RZ-1 — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   RZ-2 — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   RZ-2/MON — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   RZ-3 — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, dla agencji wykonawczych oraz jednostek doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   RZ-4 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   RZ-5 — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)   RZ-6 — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)   RZ-7 — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2014; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9)   RZ-8 — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10)  RZ-9 — Pomoc społeczna; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11)  RZ-10 (BP) — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12)  RZrl0 (BE) — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13)  RZ-11 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14)  RZrl2 (BP) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15)  RZ-12 (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16)  RZ-13 — Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17)  RZ-14 — Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18)  RZ-15 — Dotacje podmiotowe dla uczelni; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19)  RZ-16 — Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. Formularze: RZ-4, RZ-8 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-16 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularz RZ-15 właściwi dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie określonym w § 5 ust. 1 dysponenci części budżetowych opracują, uwzględniając cele określone w formularzu BZ-1 oraz standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, stanowiących załącznik nr 68 do rozporządzenia, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w załączniku nr 66 do rozporządzenia, z wyłączeniem pozycji 10.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 dysponenci części budżetowych usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu mierników do aplikacji BUZA.

3. W terminie określonym w § 7 ust. 1 dysponenci części budżetowych przedłożą Ministrowi Finansów opisy mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w załączniku nr 66 do rozporządzenia, w pełnym zakresie.

§ 7. 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2014, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1)   BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

2)   BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

3)   DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

4)   DCE — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

5)   BW-S — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

6)   BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

7)   PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

8)   PZ-2 — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

9)   PZ-2/MON — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

10)  SNZ — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

11)  PZ-UE (BP) — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

12)  PZ-UE (BE) — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

13)  SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

14)  EMRE — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

15)  BW-I — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

16)  BW-I/MON — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

17)  SW-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

18)  SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

19)  BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

20)  BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

21)  ZZAR — Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

22)  BW-Z — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

23)  PR-Z — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

24)  PP — Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

25)  PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

26)  PFC — Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

27)  PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

28)  PFC-FEP — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

29)  PFC-FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

30)  PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

31)  PFC-FPiR — Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

32)  F-REF (BP) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

33)  F-REF (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

34)  WPR-1 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

35)  WPR-2 — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

36)  F-NSS (BP) — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

37)  F-NSS (BE) — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

38)  PF-UE (BP) — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

39)  PF-UE (BE) — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

40)  PF-OSPR — Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

41)  PF-ANR-ZWRSP — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

42)  PF-ZUS — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

43)  NAL-SP — Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.

2. W formularzach w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP), F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I i BZS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 i PF-OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

11. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF (BP), F-REF (BE), PF-UE (BP) oraz PFUE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1)   BZ-Z — Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym, wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;

2)   BZ-1 — Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia,

3)   BZ-K — Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia

— wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2014 rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 8. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu PFC.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1)   Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS;

2)   Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP.

4. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1)   Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER;

2)   Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA;

3)   Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC-FPiR.

§ 9. 1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5-8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 określa załącznik nr 68 do rozporządzenia.

§ 11. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują zgodnie ze Szczegółowymi zasadami opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, stanowiącymi załącznik nr 68 do rozporządzenia:

1)   w szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2014, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu BZrl;

2)   w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu BZrl, prezentując prognozę wydatków na lata 2015-2017;

3)   na formularzach: PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PFC-FA, PF-FPiR, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-ZUS, SW-2 dotyczących roku 2014, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2014 oraz prezentując prognozę na lata 2015-2017;

4)   na formularzu WPFP-ZW — Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków budżetowych wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia, prezentując zmiany prognozowanych poziomów wydatków w latach 2015-2017 w stosunku do roku 2014.

3. Formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) dysponenci części budżetowych w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014 przekazują również:

1)   ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Perspektywy Finansowej 2014-2020;

2)   ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, a także Perspektywy Finansowej 2014-2020.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa weryfikują i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. (poz. 702)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675.