ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w Ip. I w pkt 3:

— lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Hrebennem 303020 1, 2, 6, 8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA


— lit. g otrzymuje brzmienie:


g Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 303070 1, 2, 6, 8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA


b) w Ip. II w pkt 1:

— lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy 311030 1, 2, 6, 8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA


— lit. g otrzymuje brzmienie:


g Oddział Celny w Bobrownikach 311070 1,2,6,8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA


c) w Ip. IV w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny w Sławkowie 331030 1,2,3,4,5,6,7,8

d) w Ip. X w pkt 1:

— lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny w Medyce 401030 1,2,6,8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA


— lit. f otrzymuje brzmienie:


f Oddział Celny w Korczowej 401060 1, 2, 6, 8 procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3 000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA


e) w Ip. XII:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1 Urząd Celny w Szczecinie 421000
a Oddział Celny w Szczecinie 421010 1,2,3,4,5,6,7,8
b

Oddział Celny „Nabrzeże HUK” w Szczecinie

421020 1,2,3,4, 5,6,7,8
c

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030 1,2,3,4,5,6,7,8
d Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów 421050 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym; ograniczenie nie dotyczy miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny
e Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim 421060 1,2,3, 4, 5,6,7,8
f Oddział Celny w Świnoujściu 421080 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
g Oddział Celny w Lubieszynie 421090 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

— w pkt 2 uchyla się lit. d;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w Ip. IV w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny w Sławkowie 331030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b) w lp. XII:

— w pkt 1 uchyla się lit. d,

— w pkt 2 uchyla się lit. d.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2693, z 2005 r. Nr 135, poz. 1138 i Nr 155, poz. 1300, z 2006 r. Nr 89, poz. 618 oraz z 2007 r. Nr 130, poz. 908 i Nr 150, poz. 1064.