ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji

Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r, o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 i Nr 44, poz. 193) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie 14 dni po:

1) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

2) sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.”;

2) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2007 r. (poz. 60)