ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 81, poz. 883) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Za czynności organów i urzędów administracji probierczej, związane z wydawaniem opinii i przeprowadzaniem ekspertyz, pobiera się opłaty według stawki godzinowej w wysokości 60,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika administracji probierczej.

§ 3. Opłaty za czynności organów i urzędów administracji probierczej pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat za czynności określone w § 2.”;

2) uchyla się § 4 ;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1664.