ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zwolnienia niektórych wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz warunki i tryb ich stosowania oraz okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane.

§ 2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

1) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, wymienione w załączniku do rozporządzenia;

2) wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jeżeli są zwolnione od akcyzy;

3) importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby akcyzowe, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, jeżeli są objęte zerową stawką akcyzy.

§ 3. 1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2010 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) są bezpłatnie otrzymywane;

2) są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

3) mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niską wartość jednostkową;

4) pod względem ich całkowitej wartości i ilości odpowiadają charakterowi wystawy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;

5) nie mogą zostać wprowadzone do sprzedaży.

2. Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć pisemne zawiadomienie o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie co najmniej 14 dni przed przywiezieniem tych wyrobów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742, Nr 167, poz. 1750 i Nr 180, poz. 1871, z 2005 r. Nr 242, poz. 2040, z 2007 r. Nr 236, poz. 1739 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1309), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).