ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, określonych w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej „wyrobami”;

2) minimalne ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów, wyrażone w miligramach/litr (mg/l) wyrobu, po których dodaniu wyrób uważa się za prawidłowo oznaczony i zabarwiony.

§ 2.1. Do znakowania wyrobów stosuje się nieusuwalny znacznik, który jest substancją o nazwie chemicznej      N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo]azobenzeno-4-amina (Solvent Yellow 124).

2. Do barwienia stosuje się, w przypadku:

1) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa niż 890 kg/m3, oraz przeznaczonych na cele opałowe olejów napędowych o kodach od CN 2710 19 41 do 2710 19 49 — substancję Solvent Red 164 lub Solvent Red 19;

2) wykorzystywanych do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich, olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa niż 890 kg/m3, oraz olejów napędowych o kodach od CN 2710 19 41 do 2710 19 49 — substancję Solvent Blue 35.

3. Za prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób uważa się, w przypadku:

1) wyrobów określonych w ust. 2 pkt 1, wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l, lecz nieprzekraczającej 9,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik Solvent Red 164 w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l barwionego wyrobu lub barwnik Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego wyrobu;

2) wyrobów określonych w ust. 2 pkt 2, wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l, lecz nieprzekraczającej 9,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik Solvent Blue 35 w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l barwionego wyrobu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815 i Nr 239, poz. 2014), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).