ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ulg przejazdowych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966), zwanej dalej „dotacją”, oraz szczegółowe zasady, tryb jej udzielania i rozliczania.

§ 2. Dotacją nie są dofinansowane przejazdy kolejowe, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199).

§ 3. 1. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:

1) jednorazowych z ulgą 37%, 49%, 78%, 95% i 100%,

2) miesięcznych imiennych z ulgą 37%, 49% i 78%

– skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.

2. Z podstawy obliczenia należnej dotacji wyłącza się wartość pobranych przez przewoźnika kolejowego:

1) dopłat za zmianę przez podróżnego klasy pociągu;

2) jednorazowych dopłat do pociągów objętych dopłatą;

3) innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów w pociągach.

§ 4. Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100% podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.

§ 5. Ogólna kwota dotacji stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty 370 000 tys. zł.

§ 6. Przewoźnik kolejowy sporządza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. W przypadku zaniechania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, przewoźnik kolejowy powiadamia właściwy urząd skarbowy i ministra właściwego do spraw transportu oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej zaliczki, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.

2. Właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania przewozów, które są podstawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowej, a jeżeli przewozy te są wykonywane na terenie właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych – urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przewoźnika.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).

§ 9. 1. Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 236, poz. 1984 oraz z 2003 r. Nr 77, poz. 683).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2004 r. (poz. 201)

WZÓR

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.