ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Funkcjonariuszowi celnemu, który realizuje zadania określone w:

1)   art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, mogą zostać przyznane środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 5, 7, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628);

2)   art. 2 ust. 1 pkt 4-6 i pkt 7 lit. a ustawy, mogą zostać przyznane środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9, 11, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

§ 3. Środki przymusu bezpośredniego mogą być przyznane funkcjonariuszowi celnemu, który odbył szkolenia w zakresie:

1)   sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

2)   zasad postępowania po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego — udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 194, poz. 1498), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 83 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).