ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowych obrotu odpadami (Dz. U. Nr 209, poz. 2131 i Nr 279, poz. 2764) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. I:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:


c Oddział Celny w Małaszewiczach 301020

b) w pkt 3 dodaje się lit. e w brzmieniu:


e Oddział Celny w Hrubieszowie 303030

2) w lp. IV:

a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Raciborzu 332030

b) uchyla się pkt 4,

c) w pkt 5 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Cieszynie 335030

3) w lp. V w pkt 3 uchyla się lit. a;

4) w lp. VIII:

a) w pkt 1 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Nysie 381040

b) uchyla się pkt 2;

5) w Ip. X:

a) w pkt 2 dodaje się lit. e i lit. f w brzmieniu:


e Oddział Celny w Stalowej Woli 402050
f Oddział Celny w Mielcu 402060

b) uchyla się pkt 3;

6) w lp. XI pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2 Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim
a Oddział Celny w Świecku 412020

7) w lp. XII w pkt 1 uchyla się lit. d;

8) w lp. XIII w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:


a Oddział Celny II w Bydgoszczy 431020

9) w Ip. XV:

a) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030

b) uchyla się pkt 3,

c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Jeleniej Górze 454040

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).