ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Osoba zamierzająca nadać towarowi przeznaczenie celne zniszczenia towaru składa wniosek o udzielenie pozwolenia na zniszczenie towaru do organu celnego właściwego ze względu na planowane miejsce zniszczenia towaru.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru powinien zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem;

2)   nr EORI osoby uprawnionej do dysponowania towarem, w przypadku jego braku odpowiednio NIP lub numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL — numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)   nazwę, opis towaru i kod taryfy celnej;

4)    określenie ilości i masy towaru;

5)    informację o:

a)  czasowym składowaniu towaru albo

b)  przeznaczeniu celnym, które zostało nadane towarowi;

6)   wskazanie przyczyny i sposobu zniszczenia towaru;

7)   wskazanie planowanego terminu i miej sca zniszczenia towaru;

8)    opis przypuszczalnych odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia towaru.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru należy dołączyć:

1)   w przypadku towarów składowanych czasowo — kopię deklaracji skróconej lub innego dokumentu wykorzystanego w charakterze deklaracji skróconej, w których zostały ujęte towary przeznaczone do zniszczenia; w przypadku deklaracji skróconej złożonej w krajowym systemie teleinformatycznym organu celnego wystarczające jest wskazanie numeru i daty przyjęcia deklaracji skróconej do systemu;

2)   w przypadku towarów objętych procedurą celną — kopię zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary zostały objęte tą procedurą; w przypadku złożenia zgłoszenia w krajowym systemie teleinformatycznym organu celnego wystarczające jest wskazanie numeru i daty przyjęcia zgłoszenia celnego do systemu;

3)   w przypadku towarów, którym nadano przeznaczenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego — kopię dokumentu przewozowego i numer ewidencji towarowej operatora;

4)   w przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013 r., str. 15), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 608/2013”:

a)  pisemne potwierdzenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 608/2013,

b)  pisemną zgodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (UE) nr 608/2013.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, jeżeli wnioskodawcą nie jest posiadacz towarów lub gdy wniosek złoży osoba lub podmiot, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, do wniosku załącza się dodatkowo powiadomienie, że posiadacz towarów został poinformowany o zamierzonym zniszczeniu.

§ 2. Organ celny może uzależnić wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru od spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych.

§ 3. Osoba, która otrzymała pozwolenie na zniszczenie towaru, jest obowiązana do zawiadomienia organu celnego, który wydał pozwolenie, o planowanym terminie zniszczenia towaru, nie później niż 7 dni przed tym terminem.

§ 4. 1. Zniszczenie towaru następuje pod nadzorem organu celnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organ celny może odstąpić od nadzoru nad zniszczeniem towaru, jeżeli czynności tej dokonują wyspecjalizowane jednostki powołane do niszczenia określonego rodzaju towarów.

§ 5. 1. Osoba, która dokonała zniszczenia towaru, jest obowiązana do sporządzenia, w terminie 7 dni od dnia zniszczenia towaru, protokołu z tej czynności określającego, w szczególności, dokładny sposób zniszczenia towaru oraz opis odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia.

2. Egzemplarz protokołu ze zniszczenia towaru otrzymuje organ celny, który wydał pozwolenie na zniszczenie towaru.

§ 6. 1.Koszty związane ze zniszczeniem towaru, w szczególności koszty transportu, przechowywania i zniszczenia, ponosi osoba, która otrzymała pozwolenie na zniszczenie towaru.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, związane ze zniszczeniem towaru podejrzanego o naruszenie praw własności intelektualnej ponosi osoba, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr 608/2013 i na zasadach określonych w tym artykule.

§ 7. Osoba, która otrzymała pozwolenie na zniszczenie towaru, jest obowiązana, w terminie 20 dni od dnia zniszczenia towaru, do dokonania formalności celnych, celem nadania przeznaczenia celnego odpadom i pozostałościom pochodzącym ze zniszczenia towaru.

§ 8. (uchylony).

§ 9. 1. Właściciel towaru może, za zgodą organu celnego, zrzec się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

2. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa powinien zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem;

2)   nr EORI osoby uprawnionej do dysponowania towarem, w przypadku jego braku odpowiednio NIP lub numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL — numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)   nazwę, opis towaru i kod taryfy celnej;

4)    określenie ilości i masy towaru;

5)    oświadczenie stwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3;

6)    oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa.

3. Organ celny może przyjąć towar na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli nie jest on przedmiotem zakazów lub ograniczeń wynikających z umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych.

4. Organ celny przyjmuje lub odmawia przyjęcia towaru na rzecz Skarbu Państwa w drodze decyzji.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Dz. U. Nr 92, poz. 1053, z 2001 r. Nr 19, poz. 230 i Nr 149, poz. 1676 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 386), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.