ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „050 — Rybołówstwo i rybactwo” rozdział „05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007—2013” otrzymuje brzmienie:

„05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”,

b) w dziale „150 — Przetwórstwo przemysłowe” po rozdziale „15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” dodaje się rozdział 15014 w brzmieniu:

„15014 Wsparcie finansowe inwestycji”,

c) w dziale „600 — Transport i łączność” po rozdziale „60060 Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy” dodaje się rozdział 60061 w brzmieniu:

„60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej”,

d) w dziale „752 — Obrona narodowa”:

— uchyla się rozdział „75205 Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO”,

— uchyla się rozdział „75211 Pozostałe jednostki wojskowe”,

— po rozdziale „75219 Wojska Specjalne” dodaje się rozdziały 75220 i 75221 w brzmieniu:

„75220 Zabezpieczenie wojsk

75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności”,

— po rozdziale „75278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” dodaje się rozdział 75295 w brzmieniu:

„75295 Pozostała działalność”.

e) w dziale „851 — Ochrona zdrowia” po rozdziale „85133 Inspekcja Farmaceutyczna” dodaje się rozdział 85134 w brzmieniu:

„85134 Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych”,

f) w dziale „852 — Pomoc społeczna”:

— rozdział „85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.”,

— rozdział „85231 Pomoc dla uchodźców” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm. 3) ), oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.”,

— do rozdziału „85295 Pozostała działalność” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„W rozdziale tym ujmuje się również wydatki, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) związane z opracowywaniem i realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia — Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) zdanie: „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 076—078, 087, 618, 620, 622, 626, 628—633, 641—643, 651—653 i 661—665.” otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 076—078, 087, 618, 620, 626, 628—633, 641—643, 651—653, 656 i 661—665.”,

b) cyfry: „1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej” i „2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej” — z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, m.in. dla dochodów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane na współfinansowanie programów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility, oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.”,

c) cyfry: „5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych” i „6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych” — z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). Cyfrę 5 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

Symbol ten stosuje się również do dochodów, których źródłem są środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W zakresie tych Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy cyfrę 5 dodaje się do paragrafu 854.

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie środków pochodzących z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.), a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.”,

d) po paragrafie „223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa” dodaje się paragrafy: 224 wraz z objaśnieniami i 225 w brzmieniu:

„224 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm. 4) ). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.

225 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”.

e) po paragrafie „653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa” dodaje się paragrafy 654—657 w brzmieniu:

„654 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

655 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

656 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

657 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”,

f) paragraf „853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”,

g) paragraf „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie:

„854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”,

h) po paragrafie „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych” dodaje się paragraf 855 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej

Paragraf ten obejmuje także zwroty wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013 oraz wpłaty dokonane przez agencję płatniczą z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) grupa wydatków „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237, 238, 240 do 263, 265 do 277, 279 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 225, 231 do 233, 237, 238, 240 do 263, 265 do 277, 279 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300”,

b) grupa wydatków „Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 665 i 680” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 665 i 680”,

c) grupa wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 856” otrzymuje brzmienie:

„Środki własne Unii Europejskiej 851 do 857”,

d) zdanie: „Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620—623, 630, 661—665 i 680.” otrzymuje brzmienie:

„Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620—623, 630, 656—658, 661—665 i 680.”,

e) cyfry: „1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej” i „2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej” —z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, m.in. dla wydatków realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym dla wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego. Symbol ten stosuje się również dla wydatków współfinansowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym dla wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.”,

f) cyfry: „5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych” i „6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych” — z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).

Symbol ten stosuje się również do wydatków finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć finansowanych z grantów i darowizn, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania grantów lub darowizn.

Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

Symbol ten stosuje się także do wydatków na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.”,

g) po paragrafie „223 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa” dodaje się paragrafy: 224 wraz z objaśnieniami i 225 w brzmieniu:

„224 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji. Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.

225 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”,

h) objaśnienia do paragrafu „249 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 5) ), z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych do paragrafu „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”.”,

i) paragraf „267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie:

„267 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

W paragrafie tym ujmuje się wydatki na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dla fundacji i stowarzyszeń.”,

j) objaśnienia do paragrafu „311 Świadczenia społeczne” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, a w szczególności:

— emerytury i renty,

— świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków funduszów celowych,

— świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy,

— zapomogi dla podopiecznych,

— zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową,

— pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających jednostki pomocy społecznej,

— zaopatrzenie inwalidów w przedmioty ortopedyczne,

— doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

— świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej,

— dodatki mieszkaniowe,

— zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,

— świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa, między innymi ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia dla osób deportowanych,

— uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne,

— świadczenie pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów „Przyjaźń 84”.”,

k) objaśnienia do paragrafu „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariuszy celnych.”,

l) objaśnienia do paragrafu „441 Podróże służbowe krajowe” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661),

inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.”,

m) objaśnienia do paragrafu „442 Podróże służbowe zagraniczne” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne pracowników, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555).”,

n) po paragrafie „653 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa” dodaje się paragrafy 654—658 w brzmieniu:

„654 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

655 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

657 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”,

o) po paragrafie „856 Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego” dodaje się paragraf 857 w brzmieniu:

„857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007—2013”;

4) w załączniku nr 8 do rozporządzenia — Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego:

a) paragraf „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” otrzymuje brzmienie:

„401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401005 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401007 Nagrody uznaniowe dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401009 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401010 Celowy fundusz nagród

401011 Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,

b) paragraf „402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” otrzymuje brzmienie:

„402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001 Wynagrodzenia dla służby cywilnej

402002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla służby cywilnej

402003 Nagrody uznaniowe dla służby cywilnej

402004 Celowy fundusz nagród

402005 Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,

c) w paragrafie „421 Zakup materiałów i wyposażenia” po pozycji „421009 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej — nieobjęte planem rzeczowym” dodaje się pozycję 421010 w brzmieniu:

„421010 Materiały pędne i smary — nieobjęte planem rzeczowym”,

d) paragraf „423 Zakup leków i materiałów medycznych” otrzymuje brzmienie:

„423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

423001 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. — objęte planem rzeczowym

423002 Dopłaty do leków, w tym realizacja recept dla żołnierzy niezawodowych

423003 Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp. — nieobjęte planem rzeczowym”,

e) w paragrafie „427 Zakup usług remontowych” po pozycji „427004 Konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli” dodaje się pozycję 427005 w brzmieniu:

„427005 Zakup usług serwisowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego”,

f) po paragrafie „427 Zakup usług remontowych” dodaje się paragraf 428 w brzmieniu:

„428 Zakup usług zdrowotnych

428001 Wydatki z zakresu medycyny pracy

428002 Wydatki związane z orzecznictwem

428003 Pozostałe usługi zdrowotne”;

5) w załączniku nr 9 do rozporządzenia — Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego — w paragrafie „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” po pozycji „406010 Nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej” dodaje się pozycję 406011 w brzmieniu:

„406011 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 879.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.