ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995 oraz z 2012 r. poz. 766) załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS zachowują ważność, pod warunkiem uzyskania przez posiadacza pozwolenia stempla „TIR — upoważniony nadawca” w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013, (poz. 729)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).