ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym

Na podstawie art. 3c § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb składania zgłoszenia oraz strukturę logiczną zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym, zwanego dalej „zgłoszeniem”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) formacie danych XML (XSD) — rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);

2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) — rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) — rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) — rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

7) urzędowym poświadczeniu odbioru — rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§ 3.1. Do określenia struktury logicznej zgłoszenia stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę logiczną zgłoszenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Zgłoszenie jest przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

§ 5. Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.1. Zgłoszenia są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 3) ).

2. Sposób opatrywania zgłoszenia bezpiecznym podpisem elektronicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. (poz. 1196)

Załącznik 1

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.