ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) formacie danych XML (XSD) — rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);

2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) — rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) — rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) — rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;

6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

7) urzędowym poświadczeniu odbioru — rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§ 3. 1. Do określenia struktury logicznej deklaracji stosuje się format danych XML

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą:

1) strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL); przesłanie deklaracji wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie dokumentu w formacie XML i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) programu udostępnionego do pobrania za pomocą szyfrowanego przy użyciu SSL protokołu HTTP pod adresem udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; deklarację podatkową przesyła się przez wprowadzenie pliku w strukturze, o której mowa w § 7, do programu; przesłanie odbywa się przez szyfrowany przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL) protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP);

3) niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

§ 5. Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 3) ).

2. Sposób opatrywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6a. Przepisy § 3—6 dotyczące deklaracji stosuje się odpowiednio do podań.

§ 7. Strukturę logiczną:

1) (uchylony).

2) (uchylony).

3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7) — określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) — określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

5) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (YAT-8) — określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

6) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od importu lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9) — określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

7) podania — uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) — określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

8) informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) — określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

9) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24) — określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

10) (uchylony).

11) (uchylony).

12) (uchylony).

13) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) — określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

14) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O) — określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;

15) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D) — określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.

16) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) — określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;

17) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11) — określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;

18) skróconej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (N/AT-12) — określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;

19) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) — określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;

20) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) — określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;

21) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) i informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (N/AT-UE/B) — określa załącznik nr 24 do rozporządzenia;

22) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) — określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;

23) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M) — określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;

24) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K) — określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;

25) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R) — określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;

26) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M) — określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;

27) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K) — określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;

28) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R) — określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;

29) deklaracji dla podatku od gier (POG-3A) — określa załącznik nr 32 do rozporządzenia;

30) informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) — określa załącznik nr 33 do rozporządzenia;

31) informacji o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK) — określa załącznik nr 34 do rozporządzenia;

32) informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonywania pracy) (ORD-W1) — określa załącznik nr 35 do rozporządzenia;

33) deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) — określa załącznik nr 36 do rozporządzenia;

34) deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) — określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. (poz. 1197)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.