ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 października 2005 r. w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych, szczegółowy sposób prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych, zwanego dalej „rejestrem”, oraz tryb jego udostępniania.

§ 2. 1. Wniosek o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych składa się na piśmie.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna — dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej dwóch spośród warunków, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

2) w przypadku gdy wniosek składa mały lub średni przedsiębiorca — dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej dwóch warunków, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.

§ 3. 1. Rejestr inwestorów kwalifikowanych jest prowadzony w formie elektronicznej.

2. Rejestr zawiera następujące dane:

1)w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

b) datę wpisania danej osoby do rejestru;

2) w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy.

a) nazwę oraz siedzibę i adres,

b) numer KRS określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821 oraz z 2005 r. Nr 82, poz. 717),

c) datę wpisania przedsiębiorcy do rejestru.

3. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych określonych w ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a, inwestor kwalifikowany jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, złożyć pisemny wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.

2. Komisja dokonuje aktualizacji rejestru na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Komisja wykreśla inwestora kwalifikowanego z rejestru:

1) na pisemny wniosek inwestora kwalifikowanego;

2) w przypadku stwierdzenia na podstawie stosownych dokumentów:

a) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia lub śmierci inwestora kwalifikowanego będącego osobą fizyczną,

b) wykreślenia z rejestru przedsiębiorców inwestora kwalifikowanego będącego małym lub średnim przedsiębiorcą.

§ 6. 1. Komisja udostępnia dane z rejestru na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Udostępnienie danych może nastąpić w formie:

1) udostępnienia rejestru w siedzibie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;

2) sporządzenia wyciągu z rejestru, obejmującego dane wskazane we wniosku;

3) sporządzenia odpisu pełnego, zawierającego wszystkie dane zawarte w rejestrze.

3.  Wnioski o udostępnienie danych zawartych w rejestrze składa się w formie pisemnej. Wniosek powinien wskazywać zakres danych podlegających udostępnieniu oraz formę ich udostępnienia.

4. Komisja udostępnia dane w formie i zakresie wskazanym we wniosku.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. (poz. 1698)

WZÓR
WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU INWESTORÓW KWALIFIKOWANYCH


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).